Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji
usług społecznych
.

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

II. Wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r poz. 930 ze zm.).
Link do strony objaśniającej kwalifikacje pracowników socjalnych: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

6. Znajomość obsługi komputera.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę
a w szczególności:

a) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
d) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
3. Praca socjalna.
4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy
będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstw.
8. Inne zadania zlecone przez Dyrektora OPS w Gryfinie, nie wymienione powyżej
a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.

 

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.
Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia).
6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".
CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku 922)", jak również własnoręcznie podpisać.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie (pok.8) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem:” Pracownik socjalny” do dnia 2 stycznia 2018 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
2) dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Postanowienia końcowe:
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjne, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie
http://www.ops.gryfino.pl/, oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.


 

 

 

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie


Aleksandra Szymanowicz

 

 

Gryfino, 2017-12-20

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 20-12-2017 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2017 14:58