Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

 

 1. Zamawiający:

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Łużycka 12

     74-100 Gryfino

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa na świadczenie usług
 2. Cel i zakres wykonywania zadań:
 1. Prowadzenie doradztwa z osobami wytypowanymi przez Sekcję Usług Społecznych       w ramach której prowadzona jest aktywizacja zawodowa osób korzystających                z pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w celu wzmocnienia działań aktywizacyjnych.
 2. Prowadzenie stosownej dokumentacji, a także opracowywanie informacji                        i sprawozdań.
 3. Współpraca z Sekcją Usług Społecznych.
 4. Organizacja spotkań z osobami wytypowanymi do aktywizacji.
 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2019 r. -  grudzień 2019 r.

 1. Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe czy inne w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego lub posiadają certyfikat, zaświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje                    w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego,
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa w pracy, z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/ niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 3. biegła znajomość aktywizujących metod i technik pracy z osobami bez zatrudnienia, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1.  życiorys zawodowy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 3. rekomendacje i referencje,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 1. Warunki podlegające ocenie:
 1. cena,
 2. kwalifikacje zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe,
 1. Informacje dodatkowe:
 1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem -      ,,Nabór – doradca zawodowy” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 02.05.2019 r.,
 2. miejsce pracy: Ośrodkek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
 3. 8 h w miesiącu, spotkania indywidualne po 60 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby czasu spotkań. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie od indywidualnych potrzeb osób i możliwości pomocowych tut.Ośrodka,
 4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
 5. wymiar godzinowy: zakres pracy doradcy zawodowego na rzecz jednej osoby będzie wynosić 2 h zegarowe miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
 6. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 1. Informacji dotyczących naboru udziela:

Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126).

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

                                                                                   Aleksandra Szymanowicz

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
 • przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

 

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z  Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
  przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

 

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
  są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 

 1.  Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
  oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1.  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 24-04-2019 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 24-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2019 09:11