Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gryfino, 08 pażdziernika 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2019, poz. 2019 ze zmianami)

 

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

PRZEDMIOT  I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi szkoleń realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w systemie rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, według poniższego zestawienia:

 

Nazwa placówki

Nazwa programu

Liczba uczestników

Przedszkole
nr 1 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

8

Przedszkole
nr 2 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

13

Przedszkole
nr 3 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

6

Przedszkole
nr 4 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

11

Przedszkole
nr 5 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

8

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Gryfinie

,,Gra w dobre zachowania”

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

,,Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu”

1

1

1

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Gryfinie

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

2

Szkoła Podstawowa
nr 3 w Gryfinie

,,Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon”

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

,,Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nielubianych”

2

2

2

Szkoła Podstawowa
w Chwarstnicy

 

,,Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon”

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

,,Program Nauki Zachowania”

,,Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nielubianych”

,,Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nieśmiałych”

1

1

2

2

 

2

Szkoła Podstawowa
w Radziszewie

,,Gra w dobre zachowania”

,,Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon”

,,Program Nauki Zachowania”

2

3

1

Szkoła Podstawowa
w Żabnicy

 

,,Gra w dobre zachowania”

,,Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon”

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

,,Program Nauki Zachowania”

,,Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu”

1

3

2

4

3

Szkoła Podstawowa
w Gardnie

 

,,Program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon”

,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

,,Program Nauki Zachowania”

,,Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nieśmiałych”

,,Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu”

1

1

3

1

2

Liceum Ogólnokształcące
w Gryfinie

,,Program Nauki Zachowania”

,,Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu”

7

7

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie

,,Program Nauki Zachowania”

,,Tutoring Szkolny – program pedagogiki dialogu”

 

9

9

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Przewidywany termin realizacji zadania: listopad 2021 r. -  grudzień 2021 r.
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram szkoleń realizatorów programów rekomendowanych uwzględniając dane zawarte
  w powyższym zestawieniu.
 3. Harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych.
 4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały edukacyjne niezbędne przy realizacji szkoleń.
 5. Liczba uczestników oraz wskazane w zestawieniu programy rekomendowane mogą ulec zmianie.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji. Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi raporty i ewaluacje po zajęciach w każdej placówce oświatowej.
 7. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
  do dnia 04 listopada 2021 r. z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe – szkolenia realizatorów programów rekomendowanych”.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Przedmiot zamówienia może realizować osoba uprawnionia do szkolenia realizatorów, posiadająca uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego
  przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie poszczególnych programów.
 2. Wykonawca winien jest złożyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień
  do prowadzenia szkoleń.
 3. Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Wykonawca winien jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI

14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
     z uwzględnieniem wszystkich opłat za 1 osobę brutto.

2.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:

- cena - 50%,

- doświadczenie wykonawcy - 50%.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu,
  lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 3. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowo oraz do złożenia zamówienia uzupełniającego.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest Agnieszka Kraśniak, Klaudia Jajko - Zespół Profilaktyki Uzależnień
  i Przeciwdziałaniu Przemocy, tel. 91 416 25 27 w. 134, 132 lub 137.

 

 

 

Dyrektor

         Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Szymanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 18-10-2021 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2021 13:49