Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób

 

uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

organizacja i przeprowadzenie w/w kursu w ramach projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

Szacunkowa liczba godzin kursu: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, przy czym minimalna liczba godzin musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • Prowadzący warsztaty powinien posiadać  wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty kursu oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem/programem kursu z podaniem oddzielnej kwoty za:

- koszt kursu zawodowego z uwzględnieniem kwoty za osobę

- koszt cateringu za osobę (serwis kawowy oraz obiad)

 • Miejsce kursu: Gryfino, 
 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 • Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 • Po zakończeniu kursu wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie kursu/zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 • Stała współpraca z koordynatorem projektu.

 

Dodatkowo pożądane jest:

 

Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: listopad 2021 r. (ostateczny termin do uzgodnienia z Zamawiającym)

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
 7. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków,
 8. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana  nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
 9. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na n/w adres mailowy do dnia 02.11.2021 r. do godz. 10:00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty,
 10.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 11.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
 12.  Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 13.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w terminie oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postepowania. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.     

 

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

 

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

 

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kurs zawodowy dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” lub drogą e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl  w terminie
do 29.10.2021 r.

 

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

a) formularz ofertowy, załącznik 1 oraz 2

 

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: 

 

80% - cena

20 % - inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

 

 

OCENA OFERT

 

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.
 2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane oferenta                                                                                  załącznik nr 1

                                                                                                          Gryfino, dnia………………2021r.

OFERTA

                                                                                  Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               w Gryfinie

                                                      ul. Łużycka 12

                                    74-100 Gryfino

1.   Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami /

 dotyczące:

realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!”.

2.   Składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia  Cenę netto: ………………………………….. zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)

Podatek VAT ………% tj. ……………………zł

Cenę netto …………………………………….zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)

Cenę brutto …………………………………….zł

3. Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………

4.  Oświadczam/oświadczamy, że związani jesteśmy ofertą do dnia ……………………………………………………

5. Oświadczam/oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

6. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:

a)………………………………….

b)………………………………….

7. Oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 

Miejscowość:………………………………, dnia …………………………….roku.

 

                                                                                    ………………………………………………………….

(podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Gryfino, dnia …………….. 2021r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                                 ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                     (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 21-10-2021 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2021 13:11