Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

Gryfino, 22.12.2021r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie.

 

Terapia będzie prowadzona łącznie z rodzinami lub rodzinami i osobami indywidualnymi
w ilości 6-10 zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania,
2 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie
od potrzeb rodziny i możliwości pomocowych tut. Ośrodka.

W przypadku utrzymywania się stanu pandemii COVID-19, praca dostosowana będzie
do procedur obostrzeniowych z możliwością ograniczenia kontaktu bezpośredniego. W takiej sytuacji,
po ustaleniu ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca będzie miał możliwość wykonywania usługi drogą telefoniczną łącznie w skali miesiąca 3 godziny zegarowe dla 1 rodziny z rozbiciem czasowym indywidualnie do potrzeb Klienta. Połączenia telefoniczne będzie inicjował Zleceniobiorca
w porozumieniu z Klientem z którym prowadzi terapię. 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Charakter zaplanowanych zadań:

Świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej i terapii indywidualnej.

 1. Wymiar godzinowy:

Zakres pracy terapeuty rodzinnego na rzecz jednego środowiska będzie wynosić łącznie 3 h zegarowe miesięcznie.

 

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie / umowa o świadczenie usług

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej,
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych,
 • mile będzie widziane doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

 

 1. Terminy:

Planowany termin zatrudnienia: 01.2022r. do 31.12.2022r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i  niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • Praca z rodziną lub Klientem indywidualnym w miejscu zamieszkania osób, bądź w miejscu uzgodnionym z Klientami; Z uwagi na konieczność dostosowania się do procedur ograniczających możliwość kontaktu bezpośredniego w związku z obowiązywaniem stanu epidemii COVID-19 w okresie obowiązywania stanu epidemii, terapia po ustaleniu
  ze Zleceniodawcą może być prowadzona zdalnie - drogą telefoniczną, połączenia inicjowane będą przez terapeutę;
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Gryfinie w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną;
 • Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo – wychowawczych
  i psychologicznych;
 • Prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci
  w pieczy zastępczej;
 • Prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową
  w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych;
 • Praca nad budowaniem lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi
  i dziećmi oraz budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodzica;
 • Prowadzenie indywidualnej terapii z Klientami będącymi w sytuacji kryzysowej w celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom kryzysu;
 • Bieżące dokumentowanie prowadzonej pracy z Klientami, w oparciu o prowadzoną dokumentację sporządzenie diagnozy (wstępnej i końcowej).

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie terapeuty,

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do oferty,

10) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

11) mile widziane referencje.

 

VI.  ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę 60%; referencje, doświadczenie 40%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

”Odpowiedź na zapytanie ofertowe – terapeuta rodzinny” do dnia 07.01.2022r.
(decyduje data  faktycznego  wpływu  do  OPS).

Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 90 minut świadczenia usług.

3.  Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje telefonicznie.

Informacji dotyczących naboru udziela :
Pracownik socjalny Joanna Wawrzonek lub Agnieszka Malik – tel. 91 416 25 27 (wew. 116, 117)

 

                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                            mgr Aleksandra Szymanowicz

 

                                                                      

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 04-01-2022 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2022 10:11