Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Gryfino, 22.12.2021r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży w rodzinach ze zdiagnozowaną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.
 2. Pomoc psychologiczna będzie kierowana do klientów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino.
 3. Pomoc psychologiczna będzie świadczona dzieciom i młodzieży w porozumieniu i przy udziale ich opiekunów prawnych, w ilości do 12 rodzin miesięcznie w okresie styczeń-grudzień 2022r.
 4. Usługa świadczona będzie w miejscu zamieszkania klienta z częstotliwością 2 - 4 razy
  w miesiącu wg potrzeb klienta w łącznym wymiarze 2 - 4 godzin zegarowych miesięcznie.
 5. W przypadku utrzymywania się stanu pandemii COVID-19, praca dostosowana będzie
  do procedur obostrzeniowych z możliwością ograniczenia kontaktu bezpośredniego.
  Usługa wówczas może być realizowana w formie zdalnej, drogą telefoniczną, łącznie w skali miesiąca 2 – 4 godziny zegarowe dla jednej rodziny z rozbiciem czasowym indywidualnie
  do potrzeb klienta. Połączenia telefoniczne będzie inicjował Zleceniobiorca w porozumieniu
  z klientem z którym prowadzi terapię. 
 6. Okres pracy z poszczególnymi klientami zależny będzie od potrzeb rodziny i możliwości pomocowych tut. Ośrodka.

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Charakter zaplanowanych zadań:

Świadczenie usług psychologicznych osobom nieletnim i ich rodzicom/opiekunom prawnym
w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży w rodzinach ze zdiagnozowaną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.

 1. Wymiar godzinowy:

Zakres pracy psychologa na rzecz jednej rodziny będzie wynosić 2 - 4 godziny zegarowe miesięcznie.

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie / umowa o świadczenie usług

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Kwalifikacje zawodowe.
 3. Co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży.
 4. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 6. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych.

 

 1. Terminy:

1. Planowany termin zatrudnienia: 01.2022r. do 12.2022r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i  niezawinionych przez Zamawiającego
(których nie można było przewidzieć).

 

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 1. Świadczenie pomocy psychologicznej osobom nieletnim doświadczającym problemów emocjonalnych we współpracy z opiekunami prawnymi w/w.
 2. Współpraca z pracownikami socjalnymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
  w zakresie planowania i realizacji pracy.
 3. Bieżące dokumentowanie prowadzonej pracy z klientami w formie karty pracy zawierającej datę, godzinowy zakres usługi, opis pracy, podpis opiekuna prawnego osoby nieletniej objętej pomocą psychologiczną / w okresie obowiązywania stanu epidemii podpis beneficjentów
  nie jest wymagany/.
 4. W oparciu o prowadzoną dokumentację sporządzenie diagnozy końcowej.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy.

5. Kopie dokumentów potwierdzających świadczenie usług psychologicznych.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty,

10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

11. Mile widziane referencje.

 

VI.  ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę 60%; doświadczenie 40%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe – psycholog dla dzieci i młodzieży” do dnia 07.01.2022r. (decyduje data  faktycznego  wpływu 
do  OPS). Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 60 minut świadczenia usług.

3.  Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje telefonicznie.

2. Informacji dotyczących naboru udziela :
Pracownik socjalny Joanna Wawrzonek lub Agnieszka Malik – tel. 91 416 25 27 wew. 116, 117.

 

 

                                                                                              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   mgr Aleksandra Szymanowicz

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 04-01-2022 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2022 10:12