Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o naborze na świadczenie usług biegłego psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług biegłego psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

  1. Gryfino

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) u osób wskazanych przez Zamawiającego
na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250 poz. 1883 z późn. zm.) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: marzec 2019 r. -  grudzień 2019 r.

 1. Wymagania:

 

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania usług.
 2. Posiadanie wiedzy i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Rekomendacje i referencje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena
 2. Kwalifikacje zawodowe
 3. Doświadczenie zawodowe

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,, Nabór - biegły” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
  lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
  w terminie do dnia 15.03.2019 r.
 2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 badanie wraz z wydaniem opinii  z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia usługi (załącznik nr 1).
 3. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych badań.
 4. W przypadku niestawiennictwa osoby skierowanej na badanie przysługuje wynagrodzenie
  w wysokości 50 % ostatecznej, ogólnej ceny brutto za 1 badanie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 6. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 7. Informacji dotyczących naboru udziela:

Podinspektor Agnieszka Kraśniak – tel. 91 416 25 27 (wew. 134).

 

Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
 • przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

 

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z  Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
  przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

 

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
  są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 

 1.  Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
  oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1.  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Szymanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 01-03-2019 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2019 08:32