Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

 

 1. Zamawiający:

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Łużycka 12

     74-100 Gryfino

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa na świadczenie usług
 2. Cel i zakres wykonywania zadań:
 1. Prowadzenie doradztwa z osobami wytypowanymi przez Sekcję Usług Społecznych w ramach której prowadzona jest aktywizacja zawodowa osób korzystających                z pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w celu wzmocnienia działań aktywizacyjnych.
 2. Prowadzenie stosownej dokumentacji, a także opracowywanie informacji i sprawozdań.
 3. Współpraca z Sekcją Usług Społecznych.
 4. Organizacja spotkań z osobami wytypowanymi do aktywizacji.
 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: sierpień 2019 r. -  grudzień 2019 r.

 1. Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe czy inne w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego lub posiadają certyfikat, zaświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego,
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa w pracy, z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/ niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 3. biegła znajomość aktywizujących metod i technik pracy z osobami bez zatrudnienia, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1.  życiorys zawodowy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 3. rekomendacje i referencje,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 1. Warunki podlegające ocenie:
 1. cena,
 2. kwalifikacje zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe,
 1. Informacje dodatkowe:
 1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   ,,Nabór – doradca zawodowy” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 07.08.2019 r.,
 2. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
 3. 8 h w miesiącu, spotkania indywidualne po 60 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby czasu spotkań. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie od indywidualnych potrzeb osób i możliwości pomocowych tut.Ośrodka,
 4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
 5. wymiar godzinowy: zakres pracy doradcy zawodowego na rzecz jednej osoby będzie wynosić 2 h zegarowe miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
 6. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 1. Informacji dotyczących naboru udziela:

Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126),

Monika Tracz – tel. 91 416 25 27 (wew. 133) .

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                     

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społeczneje w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrdek Pomocy Społecznej  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 24-07-2019 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2019 12:07