Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie


 

S T A T U T
OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ
W G R Y F I N I E

 

 

 

Rozdział I
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zwany dalej Ośrodkiem działa w szczególności na podstawie:

  1.  

   uchwały Nr XII/93/90 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia
   26 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z późn. zm.),

  2.  

   ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

  3.  

   ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz.2255 z późn. zm.),

  4.  

   ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

  5.  

   ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

  6.  

   ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. ),

  7.  

   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

  8.  

   niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

§ 2

 1.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje politykę społeczną gminy Gryfino mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i podjętymi w tym zakresie uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.

 2.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

 3.  

  Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa gminy Gryfino podporządkowana funkcjonalnie organom Gminy.

 4.  

  Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3

 

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Gryfino.

 

§ 4

 

Ośrodek ma siedzibę w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 12

 

§ 5

 

Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

§ 6

 

Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:
" Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel./fax: 416-25-27, 416-25-08"

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA.

 

§ 7

 1.  

  Głównym celem pomocy społecznej w szczególności jest:

  1.  

   zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

  2.  

   zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

  3.  

   doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 2.  

  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 3.  

  Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć umacnianiu rodziny.

 

§ 8

 1.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostka organizacyjną gminy Gryfino, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

 2.  

  Do zadań Ośrodka m.in. należy w szczególności:

  1.  

   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Gryfino, w tym rozbudowa niezbędnej struktury organizacyjnej,

  2.  

   przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa zasiłków,

  3.  

   projektowanie budżetu w zakresie zadań ustawowych i statutowych Ośrodka,

  4.  

   właściwa organizacja pracy dla jak najbardziej efektywnej realizacji zadań oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,

  5.  

   wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu aktywności społecznej i możliwie pełnej samodzielności ekonomicznej.

  6.  

   analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

  7.  

   praca socjalna w jej różnych formach, która kieruje wielostronną, złożoną wymianą między ludźmi a ich środowiskami, skupia się na rozwiązywaniu problemu i zmianie oraz zapobiega dysfunkcjom a jej misją jest uzdalnianie wszystkich ludzi do rozwoju w pełni ich możliwości,

  8.  

   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

  9.  

   Udzielanie informacji w zakresie przysługujących uprawnień i możliwości uzyskania pomocy z Ośrodka,

  10.  

   Zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr Ośrodka w Gryfinie.

 

§ 9

 

Ośrodek Pomocy Społecznej może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi działania w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 10

 1.  

  Ośrodek realizuje również zadania:

  1.  

   Zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej.

  2.  

   Własne Gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Gryfinie

  3.  

   Inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań

 

§ 11

 

Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując na zasadach partnerskich z Kościołem Katolickim oraz z innymi kościołami , związkami wyznaniowymi, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną, ochroną poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do rozwiązania problemu interesanta pomocy społecznej.

 

§ 12

 1.  

  Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 2.  

  Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

 3.  

  Ośrodek obejmuje pomocą osoby, które zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o
  pomocy społecznej do takiej pomocy zostały zakwalifikowane.

 

 

 

Rozdział III
ORGANY OŚRODKA, JEGO ORGANIZACJA, PRACOWNICY

 

§ 13

 1.  

  Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 2.  

  Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 3.  

  Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 4.  

  Dyrektor Ośrodka wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy do wszystkich pracowników Ośrodka.

 5.  

  Zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Dyrektor Ośrodka wykonuje obowiązki w ramach stosunku pracy, którego treść określają przepisy o pracownikach samorządowych w jednostkach organizacyjnych Gminy, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy kodeksu pracy.

 6.  

  Dyrektor Ośrodka działa w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 7.  

  Dyrektor wykonuje swoje zadania i kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy Dyrektora.

 8.  

  Dyrektor Ośrodka, z-ca dyrektora lub inni pracownicy podejmują decyzje w sprawach z zakresu zadań administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej w Gryfinie.

 9.  

  Dyrektor raz w roku zobowiązany jest złożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawić potrzeby i problemy w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych Ośrodkowi, w terminie ustalonym przez Radę Miejską.

 10.  

  Bieżący nadzór nad działalnością Dyrektora Ośrodka pełni Burmistrz Miasta i Gminy jako zwierzchnik służbowy w zakresie praw i obowiązków Dyrektora Ośrodka.

 11.  

  Zakres obowiązków i odpowiedzialności, a także warunki wynagradzania Dyrektora Ośrodka określa Burmistrz Miasta i Gminy.

 

§ 14

 

Powołanie Dyrektora Ośrodka na czas określony lub nieokreślony może nastąpić po przeprowadzeniu konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

§ 15

 1.  

  Ośrodek sprawuje funkcje monitorujące w sprawie, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.

 2.  

  Dyrektor Ośrodka może powierzyć wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjom pozarządowym w zakresie i w sposób wynikający z ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów w uzgodnieniu z właściwym wydziałem miasta i gminy.

 

§ 16

 1.  

  W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

  1.  

   Dział Organizacji, Planowania, Analiz i Statystyki - DA

  2.  

   Sekcja Informatyczna i Administracji Danych - SI

  3.  

   Sekcja Rehabilitacji i Profilaktyki Społecznej - RP

  4.  

   Sekcja Funduszy Pomocowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi-FP

  5.  

   Punkt Doradztwa, Konsultacji oraz Wsparcia Społecznego - DK

  6.  

   Sekcja Ekonomiczno-Finansowa - EF

  7.  

   Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego wchodzą Rejonowe Zespoły Pracowników Socjalnych - DS

  8.  

   Sekcja Realizacji Świadczeń i Dokumentacji - RS

  9.  

   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych - DM

  10.  

   Sekcja Świadczeń Rodzinnych - SR

  11.  

   Sekcja Usług Opiekuńczych - UO

  12.  

   Sekcja Administracyjno-Gospodarcza - AG

 2.  

  Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi  Załącznik nr 1 do Statutu.

 3.  

  Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Ośrodka w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

 4.  

  Regulamin organizacyjny ustalany jest w formie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Ośrodka.

 5.  

  Dyrektor Ośrodka stosownie do potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska po uzgodnieniu z Burmistrzem.

 

§ 17

 1.  

  W celu realizacji zadań Ośrodka Dyrektor może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące wewnętrzną organizacje i tryb działania Ośrodka.

 2.  

  Dyrektor Ośrodka w drodze odrębnych zarządzeń określa:

  •  

   Regulamin organizacyjny;

  •  

   Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości;

  •  

   Instrukcję kancelaryjną;

  •  

   Regulamin pracy;

  •  

   Regulamin zakładowego funduszy świadczeń socjalnych;

  •  

   Jednolity rzeczowy wykaz akt;

  •  

   Instrukcję inwentaryzacyjną;

  •  

   Instrukcję kasową;

  •  

   Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych;

  •  

   Instrukcję BHP na stanowiskach pracy z komputerem;

  •  

   Instrukcję zasad sprawozdawczości;

  •  

   Regulamin wynagradzania i premiowania;

  •  

   Formę i zasady tworzenia pism wychodzących z Ośrodka;

  •  

   Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Ośrodka;

  •  

   Regulamin nagród indywidualnych;

  •  

   Inne prawem przewidziane zasady mające na celu usprawnienie i przygotowanie Ośrodka do efektywnego wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

   

 

§ 18

 1.  

  W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji i obsługi, zgodnie z przyjętym stanem etatyzacyjnym.

 2.  

  W miarę potrzeb z Ośrodkiem mogą współpracować specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością i realizacją zadań statutowych.

 3.  

  Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

 

§ 19

 

Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują również przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

 

§ 20

 

Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w organizacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego.

 

§ 21

 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania.

 

Rozdział IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA.

 

§ 22

 1.  

  Organ powołujący Ośrodek wyposaża go w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.

 2.  

  Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i skuteczności ich wykorzystania.

 3.  

  Majątek Ośrodka, jest własnością Gminy Gryfino.

 4.  

  Likwidacje wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka przeprowadza się na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzje o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje dyrektor Ośrodka na wniosek Komisji Likwidacyjnej.

 

§ 23

 1.  

  Na realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów Ośrodek otrzymuje środki finansowe z Gminy w wysokości koniecznej do ich wykonania i terminach zapewniających sprawną działalność Ośrodka.

 2.  

  Na realizacje zadań zleconych środki finansowe zapewnia administracja rządowa.

 

§ 24

 

Finansowanie pomocy społecznej może być również realizowane z uzyskanych na rzecz Ośrodka:

 •  

  Subwencji;

 •  

  Dotacji;

 

§ 25

 1.  

  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy do zadań własnych i zleconych sporządzony przez Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 2.  

  W planach finansowych Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

§ 26

 1.  

  Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki do wysokości zatwierdzonego rocznego planu finansowego Ośrodka.

 2.  

  Uzyskane dochody odprowadza na rachunek odpowiednich dochodów budżetu Państwa albo budżetu Gminy.

 3.  

  Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

§ 27

 

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowanych i innych zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego a w czasie ich nieobecności osób przez nich upoważnionych.

 

 

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 28

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 29

 

Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 16-05-2006 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 17-05-2006 22:30