Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0003 - 9/07
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
z dnia 01 października 2007 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie § 16 ust. 1 § 17 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego Uchwałą Nr XXIV/334/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIX/401/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. zarządzam co następuje

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 1/2005r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,

 2. Zarządzenie Nr 11a/05 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Bożena Górak

UZASADNIENIE

W celu usprawnienia pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz dookreślenia niektórych zasad funkcjonowania Ośrodka.

Powyższe zmiany uzasadniają wydanie nowego Regulaminu Organizacyjnego.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0003 - 9/07

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

z dnia 01 października 2007r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin organizacyjny jest dokumentem określającym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych i inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją Ośrodka.

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XIII/93/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26.04.1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (ze zmianami),

 2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/334/04 z dnia 29 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami,

 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami),

 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, ze zmianami),

 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, ze zmianami),

 6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz.734),

 7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 ze zmianami)

 8. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zmianami);

 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zmianami);

 10. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371);

 11. Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

 12. Regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

§ 3.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Statut - Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,

 2. Ośrodek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,

 3. Dyrektor Ośrodka - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,

 4. Sekcja - komórka organizacyjna Ośrodka w skład której wchodzą określone stanowiska pracy,

 5. Rada - Rada Miejska w Gryfinie.

 6. Burmistrz - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Rozdział II

Organizacja Wewnętrzna Ośrodka

§ 4.

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne podporządkowane odpowiednio:

 1. Dyrektorowi Ośrodka ( D) - podporządkowane są bezpośrednio:

  1. Zastępca Dyrektora Ośrodka - ZD

  2. Główny Księgowy - GK

  3. Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji - DIB

  4. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza - DAG

  5. Sekcja Analizy Problemów Społecznych - DAP

  6. Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy - DPU

 1. Zastępcy Dyrektora (ZD) - podporządkowane są bezpośrednio:

1) Sekcja Pomocy Społecznej - ZPS

2) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych - ZDM

3) Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej - ZRA

4) Sekcja Usług Opiekuńczych - ZUO

3. Głównemu Księgowemu (GK) podporządkowana jest bezpośrednio:

Sekcja Finansowo - Księgowa - GKF

Rozdział III

Ogólne Zasady Kierowania Ośrodkiem

§ 5.

 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

 2. Pracodawcą Dyrektora Ośrodka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 3. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 4. Zastępcę Dyrektora i pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor Ośrodka.

 5. Ośrodek jest pracodawcą pracowników Ośrodka, a Dyrektor Ośrodka jest osobą reprezentującą pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy.

 6. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

  1. Zastępcy Dyrektora

  2. Głównego Księgowego

  3. Kierowników Sekcji

   1. Zastępca Dyrektora nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Ośrodka zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Dyrektora.

   2. Główny Księgowy oraz Kierownicy Sekcji kierują bezpośrednio podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi w ramach kompetencji określonych przez Dyrektora. W sekcjach niezatrudniających kierownika sekcji kierownictwo sekcji sprawuje bezpośredni przełożony nad sekcją.

   3. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Główny Księgowy.

   4. W razie nieobecności Dyrektora działalnością Ośrodka kieruje Zastępca Dyrektora a w razie nieobecności Zastępcy wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

§ 6.

 1. W Ośrodku obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań.

 2. Strukturę wewnętrzną Ośrodka sekcje o wieloosobowych lub jednoosobowych (samodzielnych) stanowiskach pracy. W sekcjach o bardziej zróżnicowanych zadaniach i o większej liczbie pracowników mogą być zatrudnieni kierownicy sekcji.

 3. Sekcjami kierują kierownicy, a w przypadku niezatrudniania kierowników przełożeni wyższego stopnia, stosownie do podległości sekcji określonej w schemacie organizacyjnym.

 4. Dyrektor określa liczebność etatową komórek organizacyjnych uwzględniając ich zakres zadań  a także możliwości finansowe budżetu Ośrodka.

§ 7.

1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty:

1) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

2) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego,

3) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy,

5) kierowane do prokuratury i sądów,

6) kierowane do posłów i senatorów,

  1. kierowane do redakcji pism w odpowiedzi na krytykę prasową,

  2. odpowiedzi na skargi i wnioski.

  3. zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania finansowe Ośrodka,

10) decyzje w sprawach osobowych z zakresu prawa pracy,

11) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kpa.

2. W czasie nieobecności Dyrektora lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora, z wyłączeniem dokumentów, do podpisu których zostały upoważnione inne uprawnione osoby.

3. Dokumenty nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora podpisują w zakresie swoich kompetencji bądź udzielonych upoważnień:

1) Zastępca Dyrektora,

2) Główny Księgowy,

3) Kierownicy komórek organizacyjnych.

4. Pracownicy Ośrodka podpisują następujące dokumenty:

1) wywiady środowiskowe,

2) notatki służbowe,

3) plany, informacje, zestawienia, sprawozdania sporządzane dla potrzeb kierownictwa Ośrodka,

4) pisma w sprawach dotyczących wywiadów środowiskowych.

5. Pracownik redagujący pismo parafuje je pod tekstem z lewej strony na kopii pisma pozostającej w komórce organizacyjnej. Każde pismo kierowane do podpisu Dyrektora jest parafowane przez przełożonego pracownika.

§ 8.

 1. Projekty aktów normatywnych (uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Dyrektora Ośrodka) sporządza się zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej, określonymi przepisami prawa".

 2. Redakcja projektów aktów normatywnych winna być jasna, zwięzła, poprawna pod względem językowym oraz powszechnie zrozumiała.

 3. Do projektu aktu normatywnego dołącza się (na oddzielnym arkuszu) uzasadnienie. Uzasadnienie zawierające przesłanki merytoryczno-prawne winno być parafowane przez osobę przygotowującą  projekt, osobę kierującą komórką organizacyjną oraz podpisane przez zwierzchnika sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.

 4. Uzasadnienia projektów uchwał Rady Miejskiej podpisuje Dyrektor, a uzasadnienia projektów zarządzeń Dyrektora - zwierzchnik sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną.

 5. W przypadku potrzeby unormowania w projekcie aktu normatywnego spraw należących do właściwości kilku komórek organizacyjnych bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nie objętych dotychczas właściwością żadnej komórki, Dyrektor lub jego Zastępca wyznacza komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu.

 6. Projekty aktów normatywnych, po ich podpisaniu podlegają ewidencji, którą prowadzi Sekcja Administracyjno- Gospodarcza.

 7. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie aktu normatywnego jest obowiązany:

  1. poinformować o wydaniu aktu normatywnego komórkę organizacyjną, na którą nałożono obowiązek realizacji zadań,

  2. podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie realizacji aktu,

  3. prowadzić kontrolę realizacji aktu,

  4. na wniosek przełożonego złożyć sprawozdanie lub informację z ich wykonania.

§ 9.

  1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa lub upoważnienia pracownikom komórek organizacyjnych, w szczególności w sprawach wydawania decyzji administracyjnych. Dalszych pełnomocnictw i upoważnień Dyrektor może udzielić jedynie w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i jedynie w takiej sytuacji, gdy umocowanie to wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi.

 1. Projekt pełnomocnictwa, upoważnienia przygotowuje Sekcja Administracyjno - Gospodarcza, która jednocześnie prowadzi centralną ewidencję udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

 2. Pełnomocnictwo bądź upoważnienie może być w każdym czasie odwołane.

 3. Umocowanie wygasa wraz ze śmiercią pełnomocnika lub osoby upoważnionej, zmianą zakresu  obowiązków pracownika bądź z upływem czasu, na który zostało udzielone.

§ 10.

 1. Pracownicy Ośrodka są obowiązani do sprawnego, terminowego i rzetelnego rozpatrywania skarg lub wniosków.

 2. Załatwianie skarg lub wniosków odbywa się zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej  i przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi.

 3. Skargę lub wniosek interesanci mogą przesłać pocztą, złożyć osobiście w Sekretariacie Ośrodka lub złożyć ustnie do protokołu.

 4. Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy przyjmują interesantów w sprawach skarg lub wniosków nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

 5. Pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg lub wniosków codziennie.

 6. Skargi lub wnioski podlegają ewidencji w Centralnym rejestrze skarg lub wniosków. Za niezwłoczne przekazanie kserokopii skargi, wniosku, petycji w celu zaewidencjonowania  w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

 7. Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji prowadzi Sekcja Administracyjno - Gospodarcza.

 8. Projekt odpowiedzi na skargę, wniosek, petycję przygotowuje właściwa komórka organizacyjna  i przedkłada Dyrektorowi wraz z kompletem dokumentów - po uzyskaniu aprobaty bezpośredniego przełożonego.

§ 11.

1. Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określone są w Regulaminie Pracy oraz w zakresach czynności pracowników.

2. Status prawny pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych.

3. Pracownicy samorządowi podlegają ocenie okresowej, której zasady i tryb dokonywania określają odrębne przepisy.

§ 12.

Zasady wynagradzania pracowników oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa Regulamin Wynagradzania, Regulamin Przyznawania Nagród Uznaniowych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 13.

Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określone są w Regulaminie Pracy oraz w zakresach czynności pracowników.

§ 14.

Zasady obiegu dokumentów, podział i klasyfikację akt określa Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Rozdział V

Zakresy obowiązków i uprawnień Osób Zajmujących Kierownicze

STANOWISKA

§ 15.

DYREKTOR oŚRODKA

 1. Bieżący nadzór nad działalnością Dyrektora Ośrodka pełni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako zwierzchnik służbowy w zakresie praw i obowiązków Dyrektora Ośrodka.

2. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy realizacja

zadań Ośrodka określonych w obowiązujących przepisach prawa i w Statucie

Ośrodka a w szczególności:

 1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Ośrodka,

 2. Zastępowanie Gminy Gryfino w procesie cywilnym w sprawach w których dochodzone roszczenie związane jest z działalnością Ośrodka, podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z pełnomocnictwa,

 3. Opracowywanie planów działalności Ośrodka i ich realizacja,

 4. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy na stanowiskach pracy,

 5. Wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzanie regulaminów lub instrukcji wewnętrznych,

 6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka,

 7. Przedstawianie Radzie Miejskiej w Gryfinie corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w terminach ustalonych przez Radę,

 8. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych sygnałów od mieszkańców w zakresie działania ośrodka,

 9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ośrodka,

 10. Wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ośrodka,

 11. Organizowanie warunków sprawnego funkcjonowania ośrodka,

 12. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP,

 13. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 14. Stosowanie obiektywnych kryteriów oceny pracowników,

 15. Kształtowanie w Ośrodku właściwych zasad współżycia społecznego,

 16. Zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,

 17. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach pomocy społecznej.

 18. Nadzór i kontrola działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych.

 19. Dekretowanie korespondencji.

 20. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora przepisami prawa,  lub uchwałami Rady Miejskie lub zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy,

3. Dyrektor Ośrodka odpowiedzialny jest w szczególności za:

 1. Właściwe planowanie i organizowanie pracy Ośrodka w sposób zapewniający optymalną realizację zadań,

 2. Przygotowanie i prowadzenie właściwej polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej Ośrodka,

 3. Ustalanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

 5. Prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

 6. Prowadzenie postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

 7. Współdziałanie z Radą Miejską w Gryfinie, samorządem wojewódzkim, powiatowym, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą, ochroną poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do rozwiązania problemów beneficjentów pomocy społecznej.

§ 16.

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA

 1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka, kieruje podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

 1. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora w szczególności należy:

  1. Nadzór i kontrola działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,

  2. Nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowaniem dokumentów planowania i sprawozdawczości,

  3. Współpraca przy opracowywaniu planów Ośrodka, oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności podległych komórek organizacyjnych,

  4. Informowanie Dyrektora Ośrodka o potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych,

  5. Organizowanie okresowych narad z pracownikami w sprawach związanych z realizacją zadań,

  6. Opracowywanie propozycji zmian w organizacji pracy,

  7. Przedkładanie propozycji obsady kadrowej w podporządkowanych komórkach organizacyjnych,

  8. Przeprowadzanie okresowych ocen działania podległych komórek organizacyjnych,

  9. Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,

10) Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka dla Rady

Miejskiej w Gryfinie.

11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zastępca Dyrektora Ośrodka odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) Właściwe planowanie i organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalną realizację zadań,

   1. Ustalanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,

   2. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

   3. Prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

   4. Prowadzenie postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

   5. Ustalenie potrzeb i organizację usług opiekuńczych.

§ 17.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Główny Księgowy Ośrodka podlega bezpośrednio Dyrektorowi, kieruje Sekcją Finansowo - Księgową oraz ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka.

 2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Prognozowanie oraz ustalenie wysokości środków finansowych niezbędnych dla działalności Ośrodka z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki finansowej,

 2. Sprawowanie bieżącego nadzoru i prowadzenie ewidencji ilościowo -wartościowej środków trwałych i składników majątkowych Ośrodka oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji,

 3. Prognozowanie przychodów i kosztów,

 4. Nadzór nad terminową realizacją należności,

 5. Opracowywanie rocznych projektów planów finansowych Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

 6. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości sporządzania i składania dokumentów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych,

 7. Opracowywanie okresowych analiz i informacji dotyczących stanu środków finansowych i funduszy Ośrodka,

 8. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,

 9. Kierowanie pracą podległej Sekcji Finansowo - Księgowej,

 10. Opiniowanie wniosków, dokumentów i zarządzeń wewnętrznych wywołujących skutki finansowe,

 11. Sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej,

 12. Wykonywanie bieżących analiz, zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych,

 13. Merytoryczne i terminowe przygotowanie dokumentów planowania i sprawozdawczości,

 14. Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych za usługi i dostawy,

 15. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości, finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

 16. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników sekcji dyscypliny pracy oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej,

 17. Opracowywanie preliminarzy wydatków Ośrodka na zadania własne i zlecone po uchwaleniu budżetu,

 18. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie obsługi kasowej Ośrodka,

 19. Nadzór nad terminową realizacją decyzji o przyznaniu pomocy finansowej lub rzeczowej,

 20. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wynikającymi z umów o pracę z pracownikami Ośrodka,

 21. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. Główny Księgowy odpowiedzialny jest w szczególności za:

  1. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych,

  2. Przestrzeganie ustawy o rachunkowości,

  3. Realizację zadań Sekcji Finansowo - Księgowej,

  4. Prawidłową organizację pracy Sekcji Finansowo - Księgowej, terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz finansowych oraz zestawień dotyczących pracy Ośrodka.

  5. Przygotowywanie projektów budżetu Ośrodka oraz wniosków na zapotrzebowanie finansowe.

§ 18.

KIEROWNICY Sekcji

1. Do podstawowych obowiązków Kierowników Sekcji oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy:

 1. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań komórki organizacyjnej, 

 2. Programowanie zadań i organizowanie pracy komórki organizacyjnej,

 3. Załatwianie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć na podstawie niniejszego regulaminu oraz  w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,

 4. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy i projektów planów finansowych w zakresie   zadań powierzonych komórce organizacyjnej,

 5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Dyrektora i ich realizacja,

 6. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 7. Sporządzanie wniosków w sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Dyrektora,

 8. Współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających  porozumień, uzgodnień, zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii,

 9. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników komórek organizacyjnych: Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, innych zarządzeń Dyrektora oraz regulaminów wewnętrznych Ośrodka,,

 10. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic  prawem chronionych, w tym szczególnie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,

 11. Nadzór nad aktualizacją przepisów i zbiorów orzeczeń w sprawach należących do zadań komórki  organizacyjnej,

 12. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej przy uwzględnieniu zasad  upraszczania procedur postępowania przy załatwianiu spraw,

 13. Dbałość o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów,

 14. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów oraz zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisów przeciwpożarowych,

 15. Zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikom spraw  otrzymywanych w formie uchwał, zarządzeń, komunikatów, dyrektyw, poleceń służbowych,

 16. Składanie informacji dla kierownictwa Ośrodka o stanie realizacji zadań przez podległe sekcje.

 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych upoważnieni są do zgłaszania wniosków w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, nagradzania oraz karania pracowników.

Rozdział VI

§ 19.

PRACOWNICY OŚRODKA

 Do obowiązków wszystkich pracowników należy w szczególności:

 1. Należyte i terminowe wykonywanie powierzonych im zadań przy wykorzystaniu wymaganej  wiedzy fachowej,

 2. Znajomość aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowego załatwiania spraw,

 3. Wnikliwe, terminowe i bezstronne załatwianie spraw klientów Ośrodka,

 4. Referowanie przełożonym spraw w sposób obiektywny i zgodny z posiadaną wiedzą,

 5. Terminowe i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

 6. Dbałość o porządek w miejscu pracy oraz właściwe zabezpieczenie powierzonych dokumentów  służbowych, innych materiałów oraz mienia Ośrodka,

 7. Wykazywanie inicjatyw w podejmowaniu spraw i problemów wynikających w toku pracy  i występowanie z wnioskami do przełożonych,

 8. Samokształcenie w celu pogłębienia wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków,

 9. Przestrzeganie dyscypliny pracy, ustalonego porządku, przepisów i zasad bhp, oraz przepisów przeciwpożarowych,

 10. Zachowanie tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym ustawy o ochronie  danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

 11. Zgłoszenie przełożonemu na piśmie wniosku o wyłączenie z prowadzenia spraw, które dotyczą  bezpośrednio interesu prawnego pracownika lub członków jego rodziny.

 12. Udzielanie klientom ośrodka informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

 13. Przestrzeganie zasad etycznych przy wykonywaniu zadań.

Rozdział VII

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 20.

SEKCJA INFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Do zadań sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. Nadzorowanie prawidłowości eksploatacji oraz administrowanie systemami informatycznymi Ośrodka,

 2. Wnioskowanie w zakresie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 3. Archiwizowanie danych Ośrodka w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

 4. Przetwarzanie zgromadzonych danych i opracowywanie informacji oraz zestawień w zleconym zakresie,

 5. Szkolenie pracowników w podstawowym zakresie użytkowania sprzętu komputerowego oraz nowych programów do obsługi zadań Ośrodka,

 6. Organizowanie i aktualizowanie baz danych,

 7. Udostępnienie zarchiwizowanych danych upoważnionym komórkom organizacyjnym,

 8. Zabezpieczenie systemu informatycznego Ośrodka przed dostępem osób niepowołanych,

 9. Nadzorowanie prawidłowości eksploatacji oraz konserwacja sprzętu informatycznego,

 10. Inwentaryzowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 11. Obsługa oraz aktualizowanie strony internetowej Ośrodka,

 12. Wdrażanie systemów informatycznych do realizacji zadań Ośrodka,

 13. Bieżące aktualizowanie programów i nośników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez Ośrodek,

 14. Zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

 15. Kontrolowanie dostępu do danych osobowych,

 16. Nadzorowanie fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

 17. Nadzorowanie napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych

na których zapisane są dane osobowe,

 1. Zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami,

 2. Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,

 3. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,

 4. Monitorowanie skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony

danych osobowych.

22)Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych,

23)Prowadzenie ewidencji osób świadczących pracę w Ośrodku, z którą może

łączyć  się dostęp do danych osobowych lub informacji niejawnych.

§ 21.

SEKCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA

Do zadań sekcji Finansowo - Księgowej należy:

 1. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową Ośrodka,

 2. Sporządzanie list wypłat świadczeń,

 3. Opracowywanie planów i sprawozdań finansowych Ośrodka,

 4. Terminowe przekazywanie dokumentacji finansowej do zatwierdzenia,

 5. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i prawami majątkowymi,

 6. Regulowanie zobowiązań i należności Ośrodka,

 7. Współpraca z bankami w zakresie obsługi Ośrodka oraz sporządzanie dokumentacji bankowej.

 8. Wykonywanie okresowych analiz realizacji planu finansowego,

 9. Prowadzenie rachunkowości finansowej Ośrodka,

 10. Współpraca z urzędami i izbami skarbowymi,

 11. Właściwe amortyzowanie majątku Ośrodka,

 12. Wystawianie faktur zgodnie z zawartymi umowami oraz prowadzenie rejestru faktur, wystawianie faktur korygujących,

 13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych Ośrodka;

 14. Właściwe zarządzanie funduszem osobowym i bezosobowym oraz przeprowadzanie okresowych analiz wykorzystania tych funduszy,

 15. Przetwarzanie zgromadzonych danych finansowych i opracowywanie informacji oraz zestawień finansowych,

 16. Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

 17. Sporządzanie bilansu środków finansowych oraz bilansu pomocy w naturze,

 18. Sporządzanie sprawozdań i informacji finansowych,

 19. Nadzór nad realizacją i rozliczanie zadań zleconych podmiotom niepublicznym,

 20. Prowadzenie bieżącej ewidencji wydawania środków budżetowych na świadczenia pomocy społecznej z podziałem na zadania własne i zadania zlecone gminie,

 21. Analizowanie wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach uzasadnionych zmian w budżecie,

 22. Współpraca z wydziałem finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie rozliczania środków finansowych wydatkowanych na powierzone zadania,

 23. Przygotowywanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach zobowiązań pieniężnych,

 24. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Ośrodka.

 25. Prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka.

§ 22.

SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Sekcją Pomocy Społecznej kieruje kierownik sekcji.

2. Kierownik sekcji sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami socjalnymi w rejonach opiekuńczych oraz nad pracownikami wykonującymi czynności administracyjne.

 1. Do zadań Sekcji Pomocy Społecznej należy:

 1. Rozpoznawanie i dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Gryfino ,

 2. Organizowanie pomocy w postaci pracy socjalnej w tym kontraktów socjalnych oraz programów pomocowych, rzeczowych i finansowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także udział w rozwijaniu infrastruktury niezbędnej do świadczenia pomocy społecznej ,

 3. Dokonywanie okresowej oceny stanu efektywności pomocy społecznej realizowanej przez Ośrodek,

 4. Inicjowanie działań zapobiegających degradacji społecznej osób i rodzin,

 5. Współdziałanie przy opracowywaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

6) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania

bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej,

7) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń,

8) Prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych,

9) Przygotowywanie informacji dla innych komórek organizacyjnych w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych.

§ 23.

SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Do zadań Sekcji Dodatków Mieszkaniowych należy:

  1. Przyjmowanie, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

  2. Sporządzanie decyzji w sprawach przyznania, odmowy przyznania, wstrzymania, zawieszenia bądź wznowienia świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych,

  3. Terminowe przekazywanie kompletnych wniosków wraz z przygotowanymi decyzjami administracyjnymi do zatwierdzenia,

  4. Prowadzenie całości korespondencji w sprawach dodatków mieszkaniowych,

  5. Gromadzenie i przetwarzanie danych w sprawach dodatków mieszkaniowych,

  6. Sporządzanie bilansu niezbędnych środków finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

  7. Sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania sekcji.

§ 24.

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

1. Sekcją Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej kieruje kierownik sekcji.

2. Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej należy:

 1. Przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

 2. Sprawdzanie prawidłowości załączonych dokumentów,

 3. Sporządzanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

 4. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej,

 5. Wstrzymywanie realizacji świadczeń, zawieszanie lub przywracanie prawa do świadczeń w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 6. Prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

 7. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie działania sekcji,

 8. Współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

§ 25.

SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 1. Sekcja Usług Opiekuńczych zapewnia pomoc domową w formie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych, pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem oraz zapewnieniem specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających ze schorzeń i niepełnosprawności lub podeszłego wieku.

 1. Do zadań Sekcji Usług Opiekuńczych należy:

  1. Opracowywanie bilansu potrzeb w zakresie usług opiekuńczych,

  2. Zapewnianie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym,

  3. Kwalifikowanie osób do pomocy w formie usług opiekuńczych,

  4. Przygotowywanie spraw w zakresie skierowań do domów pomocy społecznej.

§ 26.

SEKCJA ANALIZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Do zadań Sekcji Analizy Problemów Społecznych należy:

   1. Tworzenie i prowadzenie banku informacji o instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej w gminie Gryfino,

   2. Analiza wywiadów środowiskowych celem zdiagnozowania problemów społecznych zgłaszanych w poszczególnych rejonach,

   3. Gromadzenie danych statystycznych do przeprowadzenia analizy w zakresie planowanej i udzielanej pomocy społecznej,

   4. Gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania projektów strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów społecznych w gminie Gryfino,

   5. Ocena stanu efektywności pomocy udzielanej przez Ośrodek,

   6. Gromadzenie i analiza danych dotyczących tworzących się zjawisk społecznych w środowisku lokalnym,

   7. Przygotowywanie projektów wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych.

§ 27.

SEKCJA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Do zadań Sekcji Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy należy:

 1. Rozpoznawanie i analiza problemów związanych z uzależnieniami i przemocą oraz sposobów ich rozwiązywania,

 2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

 3. Realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,

 4. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 5. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym :

  1. prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

  2. prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z uzależnień

 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 7. Współpraca z pracownikami socjalnymi OPS oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy.

 8. Opracowywanie lokalnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

 9. Sporządzanie corocznego sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 28.

SEKCJA administracyjno-GOSPODARCZA

Do zadań sekcji Administracyjno - Gospodarczej należy:

1) Obsługa sekretariatu Ośrodka, przygotowywanie wyjazdów służbowych Dyrektora prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora,

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka,

 2. Prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 3. Ewidencjonowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych oraz urlopów pracowników,

 4. Prowadzenie rejestru, przechowywanie i opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,

 5. Obsługa narad prowadzonych przez Dyrektora Ośrodka,

 6. Prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych,

 7. Prowadzenie archiwum zakładowego,

 8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem osób korzystających z pomocy społecznej,

 9. Sporządzanie projektów planów remontów obiektu i otoczenia Ośrodka,

 10. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka,

 11. Wykonywanie bieżącej obsługi konserwatorskiej w budynku Ośrodka oraz utrzymanie czystości w budynku,

 12. Obsługa i bieżąca eksploatacja samochodu służbowego Ośrodka,

 13. Dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych do wysokości zaliczki 500 PLN miesięcznie rozliczanej na koniec miesiąca,

 14. Prowadzenie spraw dotyczących BHP i bezpieczeństwa ppoż. w Ośrodku,

 15. Planowanie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników,

 16. Przygotowywanie projektu rocznego planu zakupów i wydatków w oparciu o zapotrzebowania składane przez komórki organizacyjne Ośrodka,

 17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, kontrola terminowości ich załatwiania oraz przechowywanie dokumentacji w tym zakresie.

 18. Prowadzenie rejestru wpływu i obiegu wewnętrznego pism wpływających do ośrodka,

 19. Obsługa wysyłania lub doręczania pism wychodzących z Ośrodka.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

Dyrektor Zatwierdzam

Ośrodka Pomocy Społecznej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Bożena Górak Henryk Piłat

" rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

18

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 02-10-2007 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 02-10-2007 13:50