Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

Gryfino: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
Numer ogłoszenia: 148687 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 25 27, faks 91 416 25 08.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.gryfino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE 1. Wymiana stolarki okiennej PVC z szybą antywłamaniową z odzyskiem okien - 3,74 m2 2. Roboty rozbiórkowe - 44 m3 3. Zamurowanie otworów w ścianach - 8 m2 4. Montaż belek nadprożowych do 1,5 m - 9 kpl. 5. Uzupełnienie tynków wewnętrznych - 165 m2 6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z warstwą samopoziomującą pod płytki terakotowe - 290 m2 7. Posadzka z płytek terakotowych układanych na klej - 290 m2 8. Cokolik z kształtowników terakotowych na zaprawie klejowej o wy. 10 cm - 210 m 9. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z listwami PVC na załamaniach i wykończeniach - 36 m2 10. Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach wraz z zabezpieczeniem podłóg i stolarki - 800 m2 11. Wyrównanie ścian i sufitów gładziami gipsowymi dwuwarstwowo oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 840 m2 12. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych malowanych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - 23 m2 13. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych malowanych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą EI 60 - 2,5 m2 ROBOTY SANITARNE 1. Wykonanie bruzd na rurociągi wraz z betonowaniem po robotach montażowych - 90 m 2. Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm - 2 szt. 3. Wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. 15 mm z zaworami odcinającymi wraz z mocowaniem na konsoli - 2 kpl. 4. Rurociąg wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PE z przekładką aluminiową o śr. 25-12 mm wraz z izolacją oraz próbą szczelności - 90 m 5. Bateria umywalkowa - 4 szt. 6. Zawory czerpalne, płuczkowe - 3szt. 7. Urządzenie do podgrzewania wody o poj. 150 dm³ - 1 kpl. 8. Montaż rur kan. PVC o śr. 110 i 50 mm z łączeniem metodą wciskową w bruzdach lub obudowie - 10 m 9. Montaż umywalki z syfonem wraz z półpostumentem - 2 kpl. 10. Montaż umywalki z syfonem, półpostumentem dla niepełnosprawnych wraz z poręczami - 1 kpl. 11. Montaż ustępów kompakt - 1 kpl. 12. Montaż ustępów kompakt dla niepełnosprawnych wraz z poręczami - 1 kpl. 13. Montaż zlewozmywaka podwójnego z syfonem wraz z szafką zlewozmywakową - 1 kpl. 14. Rurociąg c.o. z rur miedzianych o śr. 15-20 mm wraz z izolacją oraz próbą szczelności - 12 m. 15. Montaż grzejnika stalowego dwupłytowego z zaworami termostatycznymi - 2 kpl. 16. Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego na dwupłytowy z zaworami termostatycznymi - 1 kpl. 17. Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej - 7,50 m2 18. Demontaż rur stalowych wodociągowych o śr. 25 - 15 mm - 12 m 19. Demontaż rur PVC i żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 110 - 32 mm - 10 m 20. Demontaż wpustów podłogowych wraz z zakorkowaniem - 5 kpl. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1. Demontaż i montaż istniejących opraw oświetleniowych przy robotach budowlanych - 40 kpl. 2. Demontaż i montaż istniejących gniazd wtyczkowych i włączników przy robotach budowlanych - 40 kpl. UWAGA! Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiał i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem równoważne...

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy: 1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: a. termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowe), b. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, c. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, d. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawanych przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. e. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, f. nastąpił brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii; g. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, h. jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 3) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczności przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasada równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 4) Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.gryfino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino, pok. nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.07.2014.11.50.07_ogloszenie.doc 2014-07-09 11:50:07 72KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.07.2014.11.50.07_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-09 11:50:07 23KB 112 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.07.2014.11.50.07_Przedmiar_RobA_t_do_SIWZ__xls.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-07-09 11:50:07 41KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 09-07-2014 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 09-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2014 11:50