Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na realizacji zajęć/spotkań w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Gryfino, 19 września 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

 

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

PRZEDMIOT  I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na realizacji zajęć/spotkań
w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

 1. Termin realizacji zadania: wrzesień – październik 2022.
 2. Zajęcia są skierowane dla klas IV – VIII szkół podstawowych.
 3. Harmonogram realizacji zajęć zostanie uzgodniony z Dyrektorem każdej placówki – planuje się ok. 40 spotkań na obszarze gminnym.
 4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały edukacyjne niezbędne przy realizacji zajęć.
 5. Czas trwania zajęć/spotkań to 1 godzina zegarowa.
 6. Zajęcia będą prowadzone wraz oddelegowanym funkcjonariuszem KPP
  oraz pracownikiem socjalnym.
 7. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino do dnia 26 września 2022 r. z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe – zajęcia/spotkania w ramach godzin wychowawczych
  nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne ”.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykonawca winien jest posiadać certyfikat specjality ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.
 2. Przedmiot zamówienia może realizować osoba posiadająca doświadczenie i wiedzę
  na temat zjawiska przemocy oraz uzależnień behawioralnych.
 3. Wykonawca winien jest złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia i wiedzy w powyższym zakresie.
 4. Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych.
 5. Wykonawca winien jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Przestępstw
  na Tle Seksualnym.

 

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
     z uwzględnieniem wszystkich ( w tym koszty dojazdu) opłat dot. 1 spotkania brutto.

2.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:

- cena - 50%,

- doświadczenie wykonawcy - 50%.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu,
  lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 3. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowo oraz do złożenia zamówienia uzupełniającego.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest Agnieszka Kraśniak, Klaudia Jajko, Katarzyna Tworek - Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy, tel. 91 416 25 27 wew. 131
  lub 129.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Szymanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.09.2022.08.08.02_Oferta_cenowa_dot._przemocy_raiwie_Eniczej.docx 2022-09-21 08:08:02 15,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 21-09-2022 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 21-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2022 08:08