Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie


UCHWAŁA Nr XXIV/334/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz § 12, pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803) uchwala się co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie:

Pomoc społeczna w realizacji swoich zadań, dziś znajduje się miedzy modelem klientystycznym, a partycypacyjnym.
Szczególnie widoczne to jest w środowiskowej pomocy społecznej, w której przeważa pomoc pasywna i nieskuteczna w przezwyciężeniu polskiej biedy i innych problemów socjalnych.
Ten stan rzeczy należy zmieniać poprzez realizację zarówno inicjatyw obywatelskich jak i publicznych służb socjalnych, które mając warunki i środki winne skutecznie przełamywać ten model pomocy.
Zadania pomocy społecznej powinny być realizowane zgodnie z nowym paradygmatem socjalnym, który określa się jako odchodzenie od klientyzmu socjalnego na rzecz modelu pomocy społecznej opartego na integracji i partycypacji. Oznacza to w pracy socjalnej stworzenie warunków i wykorzystania takich instrumentów wsparcia m.in. jak: edukacja socjalna, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz pomoc w zatrudnianiu.
Dotychczasowa pomoc społeczna, która najczęściej polegała na udzielaniu świadczeń pieniężnych nie była i nie jest w stanie rozwiązać problemów osób i rodzin we współczesnych warunkach gospodarczych i społecznych, którzy tej pomocy potrzebują.
W strukturze organizacyjnej Ośrodka winne zostać stworzone mechanizmy oddzielenia zadań pomocy społecznej od nadzoru i realizacji, które stworzą możliwość oceny efektywności nie tylko ekonomicznej wykonywanych zadań ale i społecznej.
Potrzeba zmian w funkcjonowaniu instytucji i instrumentów polityki społecznej w gminie wynika z konieczności:

 1. usprawnienia funkcjonowania systemu opieki w gminie po zmianach zadań gminy wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z dniem 1 maja 2004 roku - gdzie nastąpiło przewartościowanie dotychczasowego spojrzenia, narzędzi i celów polityki społecznej w obszarze oddziaływania gminy w zakresie pomocy społecznej,

 2. obszerny katalog nowych zadań dla Ośrodka jako zadania obowiązkowe gminy wprowadziła całkowicie nowa ( w przedmiocie materii, który reguluje i sytuuje jako zadania gminy) ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004r.,

 3. dostosowania struktury organizacyjnej Ośrodka w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2004 roku, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 4. ukierunkowania działań instytucji pomocy społecznej na rzecz zwiększenia aktywności w lokalnym środowisku osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

 5. dostosowania instytucji i instrumentów pomocy do wymogów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w celu efektywnego włączenia się w realizację Strategii Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz możliwości wykorzystania funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 6. wykorzystania nowych możliwości stworzonych przez technologie teleinformacyjne w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

 7. szerszego włączenia partnerów społecznych do działań na rzecz pomocy społecznej i poprawy skuteczności tych działań.

Realizacja zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka uwzględnia następujące przesłanki:

 1. pomoc społeczna wpisana w ramy przyjętej przez Radę Miasta Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna zapewniać realizację w jak najszerszym zakresie zadań zapisanych w ustawie o pomocy społecznej;

 2. polityka społeczna powinna opierać się na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot;

 3. samorząd gminy gwarantuje sprawność polityki społecznej, w tym skoordynowanie działalności służb społecznych szczebla gminnego;

 4. budowanie przyjaznego środowiska prawnego i społecznego dla organizacji pozarządowych.

Dlaczego jeszcze zmiany ?

 1. konkurencja organizacyjna - na rynku usług pomocy społecznej dojdzie do konkurencji między różnymi formami organizacji pomocy społecznej, Ośrodek musi być przygotowany poprzez zmiany organizacyjne umożliwiające podniesienie jakości usług przy niezmienionych lub niewiele wyższych kosztach tych usług, wprowadzenie nowych usług gwarantujących efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych środków finansowych;

 2. zmiana filozofii działania Ośrodka na rynku usług pomocy społecznej;

 3. zmiana systemu zarządzania Ośrodkiem jako czynnik konkurencyjności;

 4. obecny system organizacyjny i struktura Ośrodka nie spełniają wymogów formalno-prawnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w obszarze pomocy społecznej;

 5. instytucja, a w szczególności instytucja w zakresie usług pomocy społecznej musi być tak zorganizowana, żeby być "w pobliżu spraw",  które wymagają jej działania;

 6. poprzez zmianę organizacji musi nastąpić wykształcenie w instytucji zdolności adaptacji do zmieniających się zewnętrznych warunków jej działania;

Ośrodek poradzi sobie z realizacją zadań tylko wtedy, jeżeli potrafi sprawnie pokierować własnymi zmianami. Jeżeli instytucja kieruje się zmianami to oznacza, że odwołuje się ona do optymalizacji swoich warunków działania i funkcjonowania w stosunku do otoczenia zewnętrznego, które oczekuje określonych, wymiernych i skutecznych działań na swoją rzecz.
Natomiast o działalności dobrze zorganizowanej można mówić wtedy, kiedy jest ona wsparta konieczną oraz wystarczającą liczbą procedur i norm, a także jeżeli jest w stanie doprowadzić do:

 1. wyraźnej identyfikacji działalności poprzez wymierne efekty;

 2. podziału rodzajów działalności na określone operacje przypisane określonej grupie pracowników;

 3. podziału operacji na poszczególne zadania.

Ten zakres rozgraniczenia i zdefiniowania musi być rozumiany i akceptowany przez kadrę zarządzającą, która będzie tak pojętą działalność organizować i wdrażać.
Przyjęte normy i procedury pozwalają bowiem odpowiadać w sposób standardowy na następujące pytania:

 • co robić ?

 • kto to powinien robić ?

 • jakie informacje są niezbędne, aby to zrobić ?

 • jakie metody zbierania informacji należy zastosować ?

 • jakie są oczekiwane rezultaty ?

 • jakie są niezbędne środki finansowe ?

 • jakie kryteria - wskaźniki oceny rezultatów powinny być zastosowane ?

Dlatego dziś problem nie polega na tym, czy należy zmieniać zasady działania i organizację Ośrodka, lecz w jaki sposób się zmieniać wobec zmieniającej się rzeczywistości.

Opracował:
mgr Zbigniew Krakowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 16-05-2006 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2006 15:17