Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zaproszenie do złożenia oferty - Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie

                                                                                                                             

 

 

 

DAG.3301- 14/2018

 

 

 

Gryfino, dnia 11 października 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Gmina Gryfino, – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino woj. zachodniopomorskie
 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 3. Nazwa zamówienia: „Wymiana   instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej
   na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy: ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie”.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

            ul. Łużycka 12; 74 -100 Gryfino

telefon: 91 416 25 27

e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl;

  1. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

telefon: 505791884

e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie„ Wymiana instalacji LAN elektryczneji oświetleniowej
   na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy: ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie”.
  ;
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
 1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  2. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  3. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  4. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana  instalacji LAN elektrycznej
  i oświetleniowej   na I,II piętrze oraz piwnicy w budynku zlokalizowanym  w  Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12
 2. Zadanie realizowane jest na podstawie projektu .
 3. Szczegółowy opis  przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót.
 4. Dla właściwego przygotowania oferty Zamawiający zaleca zapoznanie się
  z warunkami lokalnymi realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami. Do prac remontowych stosować należy materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na polskim rynku lub zaświadczenia producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
 6. Wykonawca ma także obowiązek realizować prace z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac użytkownikom obiektu, pracownikom oraz osobom trzecim, zgodnie z przepisami BHP.
 7. Do odbioru końcowego zadania

Zamawiający będzie wymagał stosownych atestów i certyfikatów na użyte i       wbudowane materiały budowlane, protokoły skuteczności zerowania, rezystancja izolacji, pomiary po montażowe instalacji elektrycznej po wymianie oraz protokoły odbiorowe ze strony ENEA Operator Sp. z o. o. w celu umożliwienia dalszej eksploatacji (jeżeli jest wymagane).

 

Dla sieci LAN warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego jest potwierdzenie jakość i zgodność wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych
z wymaganiami dokumentacji projektowej i parametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy. Należy wykonać pomiary dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego w tym mapę połączeń, długość połączeń, rezystancja par.

 1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Zmiana materiałów i urządzeń wymaga ponownego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Przy wykonaniu robót należy stosować elementy, urządzenia i materiały zgodne
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadające świadectwa dopuszczenia
  do stosowania na terenie Polski.
 2. Budynek musi być użytkowany w czasie wykonywania prac remontowych.

 

 1. Szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarach robót
  i charakterystyce prac.

 

 1.             Załączone przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji oferty i nie mogą stanowić jedynego elementu kalkulacji ceny oferty, należy brać je pod uwagę, jednakże w pierwszej kolejności do wyceny należy uwzględnić zakres robót wynikający z załączonej dokumentacji projektowej.

 

 1.              Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich.
 2. Warunkiem rozliczenia inwestycji będzie dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi powykonawczej inwentaryzacji, atestów i certyfikatów na użyte i wbudowane materiały budowlane.
 3. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową w terminie 30 dni, po podpisaniu protokołu odbioru robót bez uwag i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektoroenegretycznych  w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2 do zaproszenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kserokopii dokumentów w celu potwierdzenia posiadania ww. uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.

 1. Podstawa udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Grabowska Macuk – Sekcja Organizacyjna

tel. 91 416 25 27 wew. 120

 faks: 91 416 25 27

e-mail: ewa.grabowska@ops.gryfino.pl

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia, w tym m. in. wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zamówienia.

Cena musi zawierać także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania zadania.

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018 r.
 3. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.

Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż
w ciągu 14 dni. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w 7 dni od jej ujawnienia lub powzięcia
o niej wiadomości przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację Przedmiotu Umowy. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.

 1. Termin rękojmi za wady: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny – 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
 4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 
 5. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
 6. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
 7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Zainteresowaniu wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in.
   1. formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zaproszenia,
   2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia.
 8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
 9. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Oferta:  „Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej w OPS w Gryfinie
nie otwierać przed dniem  …… pażdziernika 2018 r.

 1. Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 1. Termin i miejsce składania ofert: do dnia …… pażdziernik 2018 r.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, ul. Łużycka 12 ( I piętro pok. 8).
Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji
  z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2
 3. Przedmiar robót wraz z charakterystyką prac- załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Zamawiający: Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej

FORMULARZ OFERTY

„Wymiana  instalacji LAN elektrycznej i oswietleniowej na I i II piętrze oraz piwnicy   w budynku zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12”

Nazwa i adres WYKONAWCY :

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...........................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................................................................

numer telefonu: (**).....................................................................................................................................

numer faksu: (**)..........................................................................................................................................

e-mail        ......................................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro składam niniejszą ofertę.

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:

w cenie brutto …………………………................................................................................................................

słownie:...........................................................................................................................................................

w tym netto ……………………. + ……… % VAT, na którą składają się:

 

Wykonawca zapoznał się z zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuje się spełnić określone w ww. dokumentach wymagania i żądania Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………..…...

………………………………………………..…………

....................................., dnia ...........................................

 

 

 

                                                                 .........................................................................................

                                                                   (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 11-10-2018 20:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 12-10-2018 12:14