Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r poz. 930 ze zm.).
Link do strony objaśniającej kwalifikacje pracowników socjalnych: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
6. Znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę
a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
d) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
3. Praca socjalna.
4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy
będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstw.
8. Inne zadania zlecone przez Dyrektora OPS w Gryfinie, nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane. Istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach.
W miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (dyplom),
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub inne zgodne z punktem pierwszym wymagań niezbędnych,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zmianami),
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.                                                

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie ul. Łużycka 12 z dopiskiem na kopercie:
 „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia  29 stycznia 2019r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu naboru.

Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

 

        Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

                                                                                                                                  Monika Wilczyńska

Gryfino, dnia  15 stycznia 2019 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 15-01-2019 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2019 13:20