Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie

2. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub

3. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub

4. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo

5. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo

6. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo

7. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo

8. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

9. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
11. Brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
13. Znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość  przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę , a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
c) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w pięciodniowym tygodniu pracy. W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (dyplom),
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub inne zgodne z punktem pierwszym wymagań niezbędnych,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.                                                

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie ul. Łużycka 12 z dopiskiem na kopercie:
 „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia  08 marca 2019r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

 

                Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

                                                                                        Aleksandra Szymanowicz

Gryfino, dnia  22 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko (rekrutacji)

 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz . U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

                ul. Łużycka 12

                74 -100 Gryfino

telefon: 91 416 25 27

                e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

           2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

                telefon: 91 416 25 27

                e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) natomiast
w zakresie nieprzewidzianym w niniejszym przepisie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

4.            W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

 

5.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6.            W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

7.            Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.            Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

               

9.            Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

 

10.          Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                           ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                                                            (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 22-02-2019 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2019 13:21