Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia:

 

- z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu

 

łącznie dla 16 uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

organizacja i przeprowadzenie w/w szkolenia w ramach projektu „Aktywniej do celu!”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

Miejsce szkolenia: Gryfino.

 

Szacunkowa liczba godzin szkolenia łącznie wynosi 10 godzin, podział na dwie grupy po 8 osób od 9 do 14.

 

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • Prowadzący szkolenie powinien posiadać  wykształcenie, uprawnienia
  i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty szkolenia oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie
  z przedstawionym harmonogramem i programem szkolenia z uwzględnieniem kobiet i mężczyzn oraz podaniem oddzielnej kwoty za:

- koszt szkolenia z uwzględnieniem kwoty za całość

- kosztu cateringu za całość

- koszt transportu

 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia szkolenia,
 • Zapewnienie cateringu na czas trwania szkolenia: serwis kawowy plus ciepły posiłek,
 • Zapewnienie transportu dla uczestników spoza Gryfina z następujących miejscowości: Krzypnica 1 osoba, Mielenko 1 osoba, Dołgie 1 osoba, Borzym 1 osoba, Czepino 1 osoba, Daleszewo 1 osoba, Stare Brynki 1 osoba, ul. Fabryczna
  w Gryfinie 1 osoba (transport na szkolenie i z powrotem),
 • Zapewnienie sali wykładowej,
 • Po zakończeniu szkolenia wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie szkolenia/zaświadczenie opatrzone logotypami projektu/,
 • Stała współpraca z koordynatorem projektu.

 

Dodatkowo pożądane jest:

 

Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 

27 kwietnia 2022 r.  

28 kwietnia 2022 r. z transportem

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty.
 7. Zamawiający w uzasadnionych powodach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia oraz zmiany miejscowości ujętych w transporcie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

 

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

 

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 – w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: szkolenie z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu dla uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” lub drogą
e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl  w terminie do 01.04.2022 r.

 

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

a) formularz ofertowy,

 

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: 

 

90% - cena

10 % - inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

 

 

 

 

OCENA OFERT

 

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.
 2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami/

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                   ……………………..……………..………..

                                                                                                              (pieczęć i podpis osoby występującej

                                                                                                              w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Gryfino, dnia …………….. 2022r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                                 ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                     (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Dane oferenta                                                                                 Gryfino, dnia………………2022r.

OFERTA

                                                                                  Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               w Gryfinie

                                                      ul. Łużycka 12

                                                        74-100 Gryfino

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami/

dotyczące:

realizacji organizacji i przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu

Składam ofertę następującej treści:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia  szkolenia za cenę  (całość) brutto…………………………………………..zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oferuję wykonanie zamówienia  cateringu za cenę (całość) brutto…………………………………………..zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oferuję wykonanie zamówienia  transportu za cenę (całość) brutto…………………………………………..zł

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………………

                                                                                                           Podpis osoby zainteresowanej

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 23-03-2022 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2022 12:51