Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 ul. Łużycka 12

             ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

1. Stanowisko pracy:   Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  wykształcenie średnie (studenci na kierunkach informatycznych)  lub wyższe  (absolwenci   
      kierunków  informatycznych),

4) podstawowa wiedza z zakresu przepisów:

-    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku. poz. 1182 z późniejszymi zmianami),

-  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

-  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 roku Nr 159, poz. 948
z późniejszymi zmianami),

5) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer,  kserokopiarka, telefon, fax),

6) dobra znajomość języka angielskiego,

7) znajomość systemów Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Serwer

    2008/2012_R2,

8) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

9) znajomość zagadnień sieciowych TCP IP.

 

3.  Wymagania dodatkowe:

1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,

2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,

3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku z zakresu spraw związanych z obsługą

   informatyczną oraz z zakresu spraw związanych z ochroną danych osobowych.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Wsparcie aplikacyjne użytkowników systemów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 2. Analiza i rozwiązywanie złożonych incydentów i problemów aplikacyjnych.
 3. Terminowa  obsługa  zgłoszeń w systemie, identyfikacja, diagnoza oraz reagowanie na problemy  i potrzeby wszystkich użytkowników.
 4. Monitoring i utrzymanie systemów w stanie zapewniającym efektywną pracę użytkowników.
 5. Serwisowanie sprzętu komputerowego.
 6. Poprawa i usprawnienie codziennych działań.
 7. Zorientowania na szybki rozwój techniczny i stałe pogłębianie wiedzy.
 8. Umiejętności rozwiązywania problemów – troubleshooting.
 9. Automatyzacja zarządzanych systemów.
 10. Przestrzeganie procedur oraz działanie zgodnie z najlepszymi praktykami w IT.
 11. Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji i rozwoju zasobów informatycznych.
 12. Raportowanie wykonanych działań.

 

 

 

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 4 godziny na dobę, przeciętnie 20 godzin tygodniowo
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca przy monitorze ekranowym, praca umysłowa, istnieje potrzeba przemieszczania się między budynkami i po schodach.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy         Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys (CV)  z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,  

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez właściciela dokumentu),

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie  dodatkowych kwalifikacji  lub umiejętności  (potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez właściciela dokumentu),

6) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 ze.zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202),

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby 

 skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Informacje dodatkowe:

1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,

3) Z osobą podejmującą  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera

się na czas określony  nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta  zobowiązana jest  do odbycia służby

przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące  i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu

kończącego służbę przygotowawczą.

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomocy administracyjnej w „Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji” do dnia 16 listopada 2015r.  (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą: „W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 28-10-2015 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2015 14:25