Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń na piętrze budynku biurowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 12


 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

 

Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń na piętrze budynku biurowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino,

Tel./fax 091 416-25-27, 091 416-25-08

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.ops.gryfino.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, pokój Nr

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Remont klatki schodowej

1.1. Demontaż boazeri ze ścian - 68.00 m?

1.2. Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i suficie - 250.00 m?

1.3. Gładzie gipsowe na ścianach i suficie - 250.00 m?

1.4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap. - 68.00 m?

1.5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z gruntowaniem podłoża - 150.00 m?

1.6. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian z gruntowaniem podłoża - 100.00 m?

1.7. Demontaż i montaż zewnętrznych drzwi antywłamaniowych z naświetlem - 2.50 m?

1.8. Demontaż i montaż parapetów PVC wewnętrznych o dł. do 2 m - 6 m?

1.9. Okładziny schodów z płytek 30x30 cm schodowych i spoczników wraz z cokolikiem 10 cm oraz skuciem okapników schodowych, przygotowaniem podłoża - 68.00m?

 

2. Remont pomieszczeń na piętrze

2.1. Demontaż i montaż wewnętrznych drzwi wraz z ościeżnicą 5 szt. - 9.00 m?

2.2. Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i suficie - 290.00 m?

2.3. Gładzie gipsowe na ścianach i suficie - 290.00 m?

2.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z gruntowaniem podłoża oraz demontażem i montażem istniejących listew ściennych - 290.00 m?

 

3. Pokrycie dachu na budynku przylegającym do budynku głównego

3.1. Pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnąna wraz z kominkami do wentylacji papy istniejącej w dachu. - 200.00 m?

3.2. Wymiana obróbek blacharskich - 46.00 m?

3.3. Wymiana rynien 150 mm o dł. 25 m i rur spustowych 100 mm o dł. 10 m. - 1 kpl.

 

 

Kod CPV:

CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Roboty budowlane należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2011 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

b) wiedzy i doświadczenia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie remontów budynków o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami o wartości 50 000 PLN brutto każda, w zakresie remontów budynków - załącznik nr 3 do SIWZ.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.

g) Parafowany wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ;

h) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ;

 

VIII. Informacje na temat wadium

Nie dotyczy

 

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2011 r. do godz. 9:30 w budynku OPS, Sekretariat pok. Nr 8

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2011 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 8.

 

XI. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

XII. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy.

 

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

 

XVI. Informacja dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt nie jest współfinansowany ze środków unijnych.

 

XVII. Informacja o zmianie umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy:

Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia Umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_ops_gryfino_BIP.doc 2011-09-07 11:58:19 53,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_ops_gryfino.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 11:58:19 17KB 136 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 PRZEDMIAR_ROBOT___do_SIWZ_OPS_w_Gryfinie.XLS Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 11:59:34 28,5KB
2 Wyjasnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-15 11:25:43 25KB
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2011-10-03 10:38:17 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 07-09-2011 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 03-10-2011 10:38