Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Wymiana instalacji gniazd i oświetlenia - pierwsze piętro i klatka schodowa oraz zasilanie parteru i drugiego piętra budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 12


 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

 

Wymiana instalacji gniazd i oświetlenia - pierwsze piętro i klatka schodowa oraz zasilanie parteru i drugiego piętra budynku biurowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
 74-100 Gryfino,

Tel./fax 091 416-25-27, 091 416-25-08

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.ops.gryfino.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, pokój Nr

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Gniazda podwójne wtyczkowe 230 V - 26,52 szt.

 2. Kabel YDY 5x10 mm2 - 39,52 m

 3. Łączniki instalacyjne - 19,38 szt.

 4. Oprawy AGA LIGHT RUBIN PLUS 2x18 W PPAR - 7 szt.

 5. Oprawy AGA LIGHT Ametyst 1x28 W - 4,08 szt.

 6. Oprawy AGA LIGHT Ametyst 1x38 W - 2,04 szt.

 7. Oprawy AGA LIGHT RUBIN PLUS 1x18 W PPAR - 5 szt.

 8. Oprawy Plexiform CAPRI T5 2x21 W - 12 szt.

 9. Oprawy Plexiform CAPRI T5 2x28 W - 10 szt.

 10. Oprawy TM TECHNOLOGIE MARS 1x8 W + piktogramy - 8 szt.

 11. Oprawy TM TECHNOLOGIE WAWEL 1x8 W - 6 szt.

 12. Przewody HDGs 2x1,5 mm2 -14,56 m

 13. Przewody YDYp 3x1,5 mm2 - 192,4 m

 14. Przewody YDYp 3x2,5 mm2 - 187,2 m

 15. Przewody YDYp 4x1,5 mm2 - 192,4 m

 16. Rozdzielnica p/t 3x12 bez wyposażenia z zamkiem - 2 szt.

 17. Rozdzielnica p/t 3x12 z wyposażeniem (rozłącznik, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo - prądowe, przekaźnik bistabilny) - 1 szt.

 18. Rozłącznik R303 35A - 1 szt.

 19. Świetlówka 28 W - 4,16 szt.

 20. Świetlówka 38 W - 2,08 szt.

 21. Świetlówka 18 W - 24,96 szt.

 22. Świetlówki T5 21 W - 24,96 szt.

 23. Świetlówki T5 28 W - 20,8 szt.

 

UWAGA!

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiał i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”

 

 

Kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.

 

V. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Roboty budowlane należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2011 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

b) wiedzy i doświadczenia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie wymiany instalacji gniazd i oświetlenia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda.

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami o wartości 20 000 PLN brutto każda, w zakresie wymiany instalacji gniazd i oświetlenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.

g) Parafowany wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ;

h) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robot załączonego do SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ;

 

VIII. Informacje na temat wadium

Nie dotyczy

 

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2011 r. do godz. 9:30 w budynku OPS, pok. Nr 8

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2011 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 8.

 

XI. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

XII. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy.

 

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

 

XVI. Informacja dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt nie jest współfinansowany ze środków unijnych.

 

XVII. Informacja o zmianie umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy:

Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia Umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_ops_gryfino_BIP.doc 2011-09-07 12:08:24 53KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_ops_gryfino.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:08:24 97KB 141 razy
2 specyfikacja_OPS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:12:35 112,0KB 129 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_A_cznik_nr_4_Oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:08:24 32KB
2 ZaA_A_cznik_nr_5_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:08:40 86KB
3 PT_OPS_1_etap.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:10:05 86,8KB
4 rys_E1_rozdzielnica_RP1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:10:44 43,6KB
5 rys_E2_inst_osw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:10:57 52,3KB
6 rys_E3_inst_gniazd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:11:08 22,0KB
7 Dobor_opraw_oswietleniowych_w_OPS_w_Gryfinie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:11:45 818,3KB
8 Przedmiar_OPS_I_Etap_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-07 12:14:34 84,3KB
9 Wyjasnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-09-15 11:25:01 25KB
Wynik postępowania
1 wyniki_2.docx 2011-10-03 10:38:38 11,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 07-09-2011 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 03-10-2011 10:38