Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - biurowego

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
 2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
 3. Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego – biurowego”
 4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:

 

 

lp

Nazwa

Szt.

Cena jednostkowa netto

Wartość Brutto

1

FortiGate 50E – subskrypcja na 1 rok

1

 

 

2

FortiGate 30E – subskrypcja na 1 rok

1

 

 

3

V3800ST i5-4460 4GB 500GB DVDRW 8in1MCR OFFICE W7P/10P 3YNBD

3

 

 

4

Monitory  Monitor BenQ GL2250HM 21.5inch, D-Sub/DVI/HDMI, głośniki   

4

 

 

5

Kabel mini SAS (1,5m-2m)

1

 

 

6

HP ML350 generacja 9, INTEL E5-2603V3 6 core  32GB RAM RDIMM DDR4

3 x 300GB SAS 10k 2,5 cala

3 x Intel S3610 400GB z ramkami HP

Kontroler HP Smart Array P440 2GB RAM podtrzymanie flash

Gwarancja HP 3 lata 3/3/3 realizowana w miejscu eksploatacji

1

 

 

7

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

1

 

 

8

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)

1

 

 

9

Licencja WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc  

1

 

 

10

WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL       

40

 

 

11

Niszczarka KOBRA 270 TS-AF C2 ES

1

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podstawa udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Tomasz Tabisz – Główny Specjalista

tel. 91 416 25 27 wew. 124

faks: 91 416 2527

e-mail: informatyk@ops.gryfino.pl

 

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zawierających wartość przynajmniej jednej pozycji, równoważnych pod względem konfiguracji sprzętowej.

W przypadku złożenia oferty równoważnej oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację producenta w celu porównania parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega, że ilości sztuk zamówionego sprzętu lub oprogramowania mogą ulec zmianie w zależności od przedstawionego poziomu cen.

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia otrzymania
  umowy/zlecenia.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny – 100%.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
 5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 
 6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania niższej ceny.
 7. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
 8. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się formularz oferty. 
 2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
 3. Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17.03.2016r.   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres informatyk@ops.gryfino.pl, ops@ops.gryfino.pl faxem nr. 914162527 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 74-100 Gryfino do godz. 1500

 1. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.

Oferty otrzymane pocztą przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni  (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda
  ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie,
  iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
  z tym pismem.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

 

Załączniki:

Formularz oferty

 

Do wiadomości:

Gł. Specjalista Tomasz Tabisz

e-mail: informatyk@ops.gryfino.pl

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego – biurowego”

Nazwa i adres WYKONAWCY :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

NIP ......................................................................................................................

REGON ...............................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

............................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

............................................................................................................................

numer telefonu: (**)..............................................................................................

numer faksu:   (**).................................................................................................

e-mail        ..........................................................................................................

 

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro składam niniejszą ofertę.

 

lp

Nazwa

Szt.

Cena jednostkowa netto

Wartość Brutto

1

FortiGate 50E – subskrypcja na 1 rok

1

 

 

2

FortiGate 30E – subskrypcja na 1 rok

1

 

 

3

V3800ST i5-4460 4GB 500GB DVDRW 8in1MCR OFFICE W7P/10P 3YNBD

3

 

 

4

Monitory  Monitor BenQ GL2250HM 21.5inch, D-Sub/DVI/HDMI, głośniki   

4

 

 

5

Kabel mini SAS (1,5m-2m)

1

 

 

6

HP ML350 generacja 9, INTEL E5-2603V3 6 core  32GB RAM RDIMM DDR4

3 x 300GB SAS 10k 2,5 cala

3 x Intel S3610 400GB z ramkami HP

Kontroler HP Smart Array P440 2GB RAM podtrzymanie flash

Gwarancja HP 3 lata 3/3/3 realizowana w miejscu eksploatacji

1

 

 

7

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

1

 

 

8

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)

1

 

 

9

Licencja WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc  

1

 

 

10

WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL       

40

 

 

11

Niszczarka KOBRA 270 TS-AF C2 ES

1

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:

w cenie brutto …………………………..................................................................

słownie:............................................................................................................

w tym netto ……………………. + ……… % VAT.

 

 1. Wykonawca zapoznał się zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuje się spełnić wymienione
  w ww. dokumentach wymagania i żądania Zamawiającego.
 2. Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
 3. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 4. Oświadczam, że Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe. 
 1. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane
  z realizacją zamówienia oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich warunków określonych w zaproszeniu, jak również z uwzględnieniem innych kosztów nie ujętych w zaproszeniu, a które są konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w zaproszeniu, tj. do 10 dni od dnia otrzymania umowy / zlecenia.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………...

 

....................................., dnia ...........................................

 

 

                                                                 ...............................................................................

                                                      (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.03.2016.09.46.46_20160315091924492.pdf 2016-03-15 09:46:46 271,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 15-03-2016 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 15-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 15-03-2016 10:32