Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa opsek bezpieczeństwa

                                                                                                                  Gryfino, 15.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)
 

ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Zapytanie dotyczy zakupu min. 100 sztuk opasek wraz z abonamentem, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia pod względem ilości. Oferta cenowa (załącznik numer 1 do zapytania) musi zawierać cenę brutto za 1 szt. opaski wraz z abonamentem.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  • dostawa opasek – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
  • świadczenie usługi teleopieki – od dnia dostawy opasek do dnia 31.12.2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPASEK BEZPIECZEŃSTWA

1)  stan urządzenia- fabrycznie nowe,

2)  materiał wykonania-  części opaski mające kontakt z skórą – antyalergiczne,

3)  rodzaj zapięcia- jak najłatwiejsze, z możliwością regulacji długości paska,

4)  identyfikacja urządzenia- opaska musi posiadać indywidualny i niepowtarzalny numer seryjny lub numer IMEI.

 

Opaski powinny posiadać funkcję- detektor upadku oraz co najmniej dwie z niżej wymienionych:

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał  SOS,

b) czujnik zdjęcia i założenia opaski,

c) lokalizator GPS,

d) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

e) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Komunikaty głosowe opasek bezpieczeństwa powinny być formułowane w języku polskim. Każda opaska musi posiadać ładowarkę. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. Urządzenia muszą być serwisowane przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie. Gwarancja producenta opaski nie może obejmować okresu krótszego niż 24 miesiące od daty odbioru urządzenia przez użytkownika. Opaski bezpieczeństwa muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych- z tego tytułu Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.

 

WARUNKI WYMIANY OPASEK BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ ZASADY ZAPEWNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OPASEK ZASTĘPCZYCH

a) zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy wymiany opaski bezpieczeństwa na nową, na koszt Wykonawcy, w przypadku wystąpienia trzech awarii tej samej opaski w okresie realizacji przedmiotu umowy;

b) wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji (w przypadku, gdy producent opasek bezpieczeństwa wymaga ich okresowego dokonywania celem prawidłowej eksploatacji) będą wykonywane przez Wykonawcę lub przez podmioty działające na jego zlecenie, bez naliczania jakichkolwiek opłat;

c) w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu opaski, a także w całym okresie jej serwisowania przez Wykonawcę, ten zapewni na swój koszt opaskę zastępczą na okres naprawy gwarancyjnej i okres jej serwisowania;

d) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej opaski bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany do jej wymiany na nową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez Zamawiającego;

e) w przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania / systemu do obsługi opasek bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia, przywrócenia funkcjonalności oprogramowania / systemu, tj. nie później niż
w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;

f)  zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania opaski, systemu obsługującego opaski bądź konieczności wykonania zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych przekazywane będą przez Zamawiającego drogą e – mail
i telefoniczną;

 

KOMPATYBILNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

a) oprogramowanie / system będzie kompatybilne z opaskami i będzie dawać możliwość całodobowego monitorowania użytkownika opaski,

b) system monitoringu (centrum monitoringu) musi odbierać, rejestrować
 i przechowywać zdarzenia objęte, co najmniej trzema, wybranymi przez Dostawcę funkcjami,

c) w ramach usługi monitoringu, Wykonawca zobowiązany będzie także do odnotowania / udokumentowania / zapisu: momentu zgłoszenia alarmu, rozmów operatora z użytkownikiem, rejestru czynności, jakie wykonał operator włącznie
z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,

d) w okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania opasek bezpieczeństwa (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i opasek, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Zamawiającego drogą e-mail);

e) w okresie realizacji usługi Wykonawca sprawdzi zasięg umożliwiający użytkowanie opaski bezpieczeństwa przez każdego uczestnika Programu,
w szczególności w miejscu jego zamieszkania i poinformuje zamawiającego.

f) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracowników zamawiającego, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

g) wykonawca zagwarantuje, że personel obsługujący centrum monitoringu będzie posiadał stosowne przeszkolenia, dysponując profesjonalną wiedzą na temat świadczenia pomocy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, programu osłonowego
w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Gryfino oraz w ramach interwencji kryzysowej, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

 

KRYTERIA WYBORU

Kryterium wyboru ofert:

 

1) cena oferty: 100%.

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

  1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
  3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest Podinspektor Anita Błaż - tel. 91 416 25 27 w. 122.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino - w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje datastempla pocztowego), z dopiskiem: „opaska bezpieczeństwa”- Korpus Wsparcia Seniorów lub drogą
e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl w terminie do 23-06-2022 r.

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Szymanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.06.2022.15.29.41_zapytanie_ofertowe_opaski.doc 2022-06-15 15:29:41 235,5KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 15.06.2022.15.29.41_Oferta_cenowa_-_za_O__cznik_nr_1.(10).docx Po terminie otwarcia ofert 2022-06-15 15:29:41 14,0KB 0 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 15.06.2022.15.29.41_Za_O__cznik_2_Informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych(1)(1).docx Po terminie otwarcia ofert 2022-06-15 15:29:41 14,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 15-06-2022 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 15-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2022 15:29