Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0003 - 8/18 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0003 - 8/18
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie

Na podstawie  § 17 ust.2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego Uchwałą Nr XXIV/334/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004r. ze mianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIX/401/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2004r. oraz uchwałą Nr XL/432/09 z dnia 4 czerwca 2009r. zarządza się co następuje:

§ 1 Nadaje się  Regulamin Organizacyjny Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ośrodka do zapoznania się
z treścią Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór  nad  wprowadzeniem  i  przestrzeganiem  Regulaminu Organizacyjnego sprawuje  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:

1. Zarządzenie nr 0003-4/17 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

2. Zarządzenie nr 0003-15/17 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Regulamin organizacyjny jest dokumentem określającym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych i inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją Ośrodka.

 

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

 

 1. Uchwały Nr XIII/93/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26.04.1990 r.  w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/334/04 z dnia 29 lipca 2004 r. (ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.  930,   ze zmianami).
 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1518, ze zmianami).
 6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180).
 7. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 169,  ze zmianami),
 8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).
 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zmianami).
 10. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817).
 11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 575, ze zmianami).
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
 13. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 224, ze zmianami).
 14. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 15.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zmianami).
 16. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).
 17. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zmianami).
 18. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami).
 19. Ustawy z dnia 4 listopada z 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
 20. Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustawy o samorządzie gminnym  oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
 21. Regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

 

 

§ 3.

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Statut – Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 2. Ośrodek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 3. Dyrektor – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 4. Dział – komórka w skład której wchodzą poszczególne sekcje,
 5. Sekcja - komórka organizacyjna Ośrodka w skład której wchodzą określone stanowiska pracy,
 6. Rada – Rada Miejska  w Gryfinie.
 7. Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

Rozdział  II

Organizacja Wewnętrzna Ośrodka

§ 4.

 

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne podporządkowane odpowiednio:

 

 1. Dyrektorowi Ośrodka ( D) -  podporządkowane  są bezpośrednio:
  1. Zastępca Dyrektora  Ośrodka                                           - ZD
  2. Główny Księgowy                                                               - GK
  3. Stanowisko ds. Informatyki i  Bezpieczeństwa Informacji       - DIB
  4. Dział administracji w skład, którego wchodzą :

a) sekcja świadczeń rodzinnych                                                - ZRA

b) sekcja świadczeń                                                          - ZPS, ZDM

c) sekcja organizacyjna                                                    - DAG

d) stanowisko ds. analizy i sprawozdawczości            - ZPR

 

 1. Zastępcy Dyrektora (ZD) -  podporządkowane są bezpośrednio:

1) Dział Pomocy Społecznej  w  skład, którego wchodzą            :

      a) sekcja pracy socjalnej                                                             - ZPS

      b) sekcja usług społecznych                                                     - ZPS

 Sekcja usług społecznych dzieli się na:

      b1) zespół do spraw  usług społecznych, w którego strukturach znajdują się:

      - Centrum Aktywności Lokalnej (DOS),

      - Klub Integracji Społecznej (DAP),

      - Lokalne Centrum Wolontariatu (DAP),

      b2) zespół profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy (DPU)

     c) sekcja do spraw pierwszego kontaktu                                 - ZPS

Sekcja do spraw pierwszego kontaktu dzieli się na:

- Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją (ZPS)

- Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu (ZPS)

 

                                   

3.  Głównemu Księgowemu (GK) podporządkowana jest bezpośrednio:

          Sekcja Finansowo – Księgowa                                             - GKF          

 

Rozdział  III

Ogólne Zasady Kierowania Ośrodkiem

§ 5.

 

 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

 

 1. Pracodawcą Dyrektora  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 

 1. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

 1. Zastępcę Dyrektora i pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

 

 1. Ośrodek jest pracodawcą pracowników Ośrodka, a Dyrektor jest osobą reprezentującą pracodawcę w sprawach z zakresu prawa  pracy. 

                

 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
  1. Zastępcy Dyrektora
  2. Głównego Księgowego
  3. Kierowników Sekcji.

 

   1. Zastępca Dyrektora nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Ośrodka zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Dyrektora.

 

   1. Główny Księgowy oraz Kierownicy Sekcji kierują bezpośrednio podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi w ramach kompetencji określonych przez Dyrektora. W sekcjach niezatrudniających kierownika sekcji kierownictwo sekcji sprawuje bezpośredni przełożony nad sekcją.

 

   1. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Główny Księgowy.

 

   1. W razie nieobecności Dyrektora działalnością Ośrodka kieruje Zastępca Dyrektora, a w razie nieobecności Zastępcy wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka. 

Rozdział  IV

ORGANIZACJA  PRACY OŚRODKA

§ 6.

 

 1. W Ośrodku obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, przed którym jest odpowiedzialny
  za wykonanie zadań.
 2. Strukturę wewnętrzną Ośrodka tworzą sekcje o wieloosobowych lub jednoosobowych (samodzielnych) stanowiskach pracy. W sekcjach o bardziej zróżnicowanych zadaniach i o większej liczbie pracowników mogą być zatrudnieni kierownicy sekcji.

 

 1. Sekcjami kierują kierownicy, a w przypadku niezatrudniania kierowników przełożeni wyższego stopnia, stosownie do podległości sekcji określonej
  w schemacie organizacyjnym.

 

 1. Dyrektor określa liczebność etatową komórek organizacyjnych uwzględniając ich zakres zadań, a także możliwości finansowe budżetu Ośrodka.

 

§ 7.

 

 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty:

 

1)  kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

2)  kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego,

3)  kierowane do Najwyższej Izby Kontroli,

4)  Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5)  kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy,

6)  kierowane do prokuratury i sądów,

7)  kierowane do posłów i senatorów,

8)  kierowane do redakcji pism w odpowiedzi na krytykę prasową,

9)  odpowiedzi na skargi i wnioski,

10)  zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania finansowe Ośrodka,

11) decyzje w sprawach osobowych z zakresu prawa pracy,

12) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kpa.

 

2. W czasie nieobecności Dyrektora lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora,  z wyłączeniem dokumentów,  do podpisu których zostały upoważnione inne uprawnione osoby.

 

3. Dokumenty nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora podpisują w zakresie swoich kompetencji bądź udzielonych upoważnień:

1)  Zastępca Dyrektora,

2)  Główny Księgowy,

3)  Kierownicy komórek organizacyjnych.

 

4. Pracownicy Ośrodka podpisują następujące dokumenty:

1)  wywiady  środowiskowe,

2)  notatki służbowe,

3) plany, informacje, zestawienia, sprawozdania sporządzane dla potrzeb kierownictwa Ośrodka,

4)  pisma  w sprawach dotyczących  wywiadów  środowiskowych,

5) pracownik redagujący pismo parafuje je pod tekstem z lewej strony na kopii pisma pozostającej w komórce organizacyjnej. Każde pismo kierowane do podpisu Dyrektora jest parafowane przez przełożonego pracownika.

 

§ 8.

 

 1. Projekty aktów normatywnych (uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Dyrektora Ośrodka) sporządza się zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej, określonymi przepisami prawa.

 

 1. Redakcja projektów aktów normatywnych winna być jasna, zwięzła, poprawna              pod względem językowym oraz powszechnie zrozumiała.

 

 1. Do projektu aktu normatywnego dołącza się (na oddzielnym arkuszu) uzasadnienie. Uzasadnienie zawierające przesłanki merytoryczno-prawne winno być parafowane przez osobę przygotowującą projekt, osobę kierującą komórką organizacyjną oraz podpisane przez zwierzchnika sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.

 

 1. Uzasadnienia projektów uchwał Rady Miejskiej podpisuje Dyrektor,
  a uzasadnienia projektów zarządzeń Dyrektora – zwierzchnik sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną.

 

 1. W przypadku potrzeby unormowania w projekcie aktu normatywnego spraw należących do właściwości kilku komórek organizacyjnych bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nie objętych dotychczas właściwością żadnej komórki, Dyrektor lub jego Zastępca wyznacza komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu.

 

 1. Projekty aktów normatywnych, po ich podpisaniu podlegają ewidencji, którą prowadzi Sekcja Organizacyjna.

 

 1. Kierownik komórki odpowiedzialnej za wykonanie aktu normatywnego jest obowiązany:
  1. poinformować o wydaniu aktu normatywnego komórkę organizacyjną, na którą  nałożono obowiązek realizacji zadań,
  2. podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie realizacji aktu,
  3. prowadzić kontrolę realizacji aktu,
  4. na wniosek przełożonego złożyć sprawozdanie lub informację z ich wykonania.

§ 9.

  1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa lub upoważnienia pracownikom komórek organizacyjnych, 
   w szczególności w sprawach wydawania decyzji administracyjnych. Dalszych pełnomocnictw i upoważnień Dyrektor może udzielić jedynie w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino i jedynie w takiej sytuacji, gdy umocowanie to wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi.

 

 1. Projekt pełnomocnictwa, upoważnienia przygotowuje Sekcja Organizacyjna, która jednocześnie prowadzi centralną ewidencję udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

 

 1. Pełnomocnictwo bądź upoważnienie może być w każdym czasie odwołane.
 2. Umocowanie wygasa wraz ze śmiercią pełnomocnika lub osoby upoważnionej, zmianą zakresu obowiązków pracownika  bądź z upływem czasu, na który zostało udzielone.

§ 10.

 1. Pracownicy Ośrodka są obowiązani do sprawnego, terminowego i rzetelnego rozpatrywania skarg lub wniosków.

 

 1. Załatwianie skarg lub wniosków odbywa się zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej i przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego  oraz przepisami szczególnymi.

 

 1. Skargę lub wniosek interesanci mogą przesłać pocztą, złożyć osobiście
  w Sekretariacie Ośrodka lub złożyć ustnie do protokołu.

 

 1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy  przyjmują interesantów
  w sprawach skarg lub  wniosków nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

 

 1. Pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg lub wniosków codziennie.

 

 1. Skargi lub wnioski podlegają ewidencji w Centralnym rejestrze skarg lub wniosków. Za niezwłoczne przekazanie kserokopii skargi, wniosku, petycji w celu zaewidencjonowania w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

 

 1. Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji prowadzi Sekcja Organizacyjna.

 

 1. Projekt odpowiedzi na skargę, wniosek, petycję przygotowuje właściwa komórka organizacyjna i przedkłada Dyrektorowi wraz z kompletem dokumentów - 
  po uzyskaniu aprobaty bezpośredniego przełożonego.

 

§ 11.

 

1. Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określone 
są w Regulaminie Pracy oraz w zakresach czynności pracowników.

 

2.  Status prawny pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych.

 

3. Pracownicy samorządowi podlegają ocenie okresowej, której zasady i tryb dokonywania określają odrębne przepisy.

 

 

§ 12.

 

Zasady wynagradzania pracowników oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa Regulamin Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 13.

 

Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określone są 
w Regulaminie Pracy oraz w zakresach obowiązków pracowników.

 

§ 14.

 

Zasady obiegu dokumentów, podział i klasyfikację akt określa Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 

Rozdział V

Zakresy  obowiązków  i  uprawnień  Osób  Zajmujących Kierownicze  STANOWISKA

§ 15.

DYREKTOR oŚRODKA

 

 1. Bieżący nadzór nad działalnością Dyrektora Ośrodka pełni Burmistrz Miasta 
  i Gminy Gryfino jako zwierzchnik służbowy w zakresie praw i obowiązków Dyrektora.
 2. Do podstawowych  obowiązków  i uprawnień Dyrektora  należy realizacja zadań Ośrodka  określonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa  i  w Statucie Ośrodka,  a  w  szczególności:
 1. podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Ośrodka,
 2. zastępowanie Gminy Gryfino w procesie cywilnym w sprawach w których dochodzone roszczenie związane jest z działalnością Ośrodka, podejmowaną  na podstawie umocowania wynikającego z pełnomocnictwa,
 3.   opracowywanie planów działalności Ośrodka i ich realizacja,
 4. określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy
  na stanowiskach pracy,
 5. wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzanie regulaminów lub instrukcji  wewnętrznych,
 6. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka,
 7. przedstawianie Radzie Miejskiej w Gryfinie corocznego sprawozdania
  z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej  w terminach ustalonych przez Radę,
 8. rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych sygnałów od mieszkańców
  w zakresie działania Ośrodka,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka,
 10. wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań Ośrodka,
 11. organizowanie warunków sprawnego funkcjonowania ośrodka,
 12. zapewnianie bezpiecznych warunków pracy, prowadzenie systematycznych szkoleń  pracowników w zakresie BHP,
 13.  ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 14.  stosowanie obiektywnych kryteriów oceny pracowników,
 15.  kształtowanie w Ośrodku właściwych zasad współżycia społecznego,
 16.  zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
 17. współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach pomocy Społecznej,
 18.  nadzór i kontrola działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,
 19.  dekretowanie korespondencji,
 20.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora   przepisami prawa, lub uchwałami Rady Miejskiej lub zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

 

3. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

 

 1. właściwe planowanie i organizowanie pracy Ośrodka w sposób zapewniający optymalną realizację zadań,
 2. przygotowanie i prowadzenie właściwej polityki kadrowej, szkoleniowej  
  i socjalno-bytowej Ośrodka,
 3. ustalanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy z zakresu pomocy społecznej 
  i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
 5. prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
 6. prowadzenie postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych, 
 7. współdziałanie z Radą Miejską w Gryfinie, samorządem wojewódzkim, powiatowym, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą, ochroną poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do rozwiązania problemów beneficjentów pomocy społecznej,
 8. prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
 9. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
 10. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” i wydawanie w tych sprawach decyzji.

§ 16.

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA

 

 1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka, kieruje podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi i ponosi odpowiedzialność 
  za wykonywanie powierzonych zadań.

 

 1. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora w szczególności należy:

 

  1. nadzór i kontrola działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,
  2. nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowaniem dokumentów planowania i sprawozdawczości,
  3. współpraca przy opracowywaniu planów Ośrodka oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności podległych komórek organizacyjnych,
  4. Informowanie Dyrektora o potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych,
  5. organizowanie okresowych narad z pracownikami w sprawach związanych 
   z realizacją zadań,
  6. opracowywanie propozycji zmian w organizacji pracy,
  7. przedkładanie propozycji obsady kadrowej w podporządkowanych komórkach organizacyjnych,
  8. przeprowadzanie okresowych ocen działania podległych komórek organizacyjnych,
  9. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,

k)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

3.  Zastępca Dyrektora  odpowiedzialny jest w szczególności za:

 

a) właściwe  planowanie  i  organizowanie  pracy  podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalną realizację zadań,

   1. ustalanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy z zakresu pomocy społecznej 
    i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
   2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
   3. prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
   4. prowadzenie postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych, 
   5. ustalenie potrzeb i organizację usług opiekuńczych,
   6. prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
   7. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
   8. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” i wydawanie w tych sprawach decyzji.

§ 17.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Główny Księgowy Ośrodka podlega bezpośrednio Dyrektorowi, kieruje Sekcją Finansowo - Księgową oraz ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka.
 2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 

 1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie 
  z ustawą o rachunkowości, finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 2. opracowywanie rocznych projektów planów finansowych Ośrodka
  oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 3. nadzorowanie prawidłowości i terminowości sporządzania i składania dokumentów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych,  
 4. opracowywanie okresowych analiz i informacji dotyczących stanu środków finansowych Ośrodka,
 5. opiniowanie wniosków, dokumentów i zarządzeń wewnętrznych wywołujących skutki finansowe,
 6. merytoryczne i terminowe przygotowanie dokumentów planowania
  i sprawozdawczości,
 7. sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 8. kierowanie pracą podległej Sekcji Finansowo - Księgowej,
 9. sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej,
 10. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników sekcji dyscypliny pracy
  oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej,
 11. kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych za usługi i dostawy,
 12. organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie obsługi kasowej Ośrodka,
 13. nadzór nad terminową realizacją decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
  lub rzeczowej,
 14. naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia,
 15. prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 16. sprawowanie bieżącego nadzoru i prowadzenie ewidencji ilościowo -wartościowej środków trwałych i składników majątkowych Ośrodka oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji,
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 1. Główny Księgowy odpowiedzialny jest w szczególności za:

 

  1. przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych,
  2. przestrzeganie  przepisów ustawy o  rachunkowości,
  3. realizację zadań  Sekcji Finansowo - Księgowej,
  4. prawidłową organizację pracy Sekcji Finansowo - Księgowej, terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz finansowych oraz zestawień dotyczących pracy Ośrodka,
  5. przygotowywanie projektów planu finansowego Ośrodka oraz wniosków 
   na zapotrzebowanie finansowe.

§ 18.KIEROWNICY Sekcji      

1. Do podstawowych obowiązków Kierowników Sekcji oraz osób zatrudnionych  
na samodzielnych stanowiskach pracy należy:

 

 1. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań komórki organizacyjnej,
 2. programowanie zadań i organizowanie pracy komórki organizacyjnej,
 3. załatwianie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć na podstawie niniejszego regulaminu oraz w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
 4. opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy i projektów planów finansowych w zakresie zadań powierzonych komórce organizacyjnej,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Dyrektora  i ich realizacja,
 6. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. sporządzanie wniosków w sprawach wymagających rozstrzygnięcia 
  przez Dyrektora,
 8. współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających porozumień, uzgodnień, zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii,
 9. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników komórek organizacyjnych: Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy,  zarządzeń Dyrektora oraz regulaminów wewnętrznych Ośrodka,
 10. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym szczególnie przepisów 
  o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
 11. nadzór nad aktualizacją przepisów i zbiorów orzeczeń w sprawach należących  do zadań komórki organizacyjnej,
 12. usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej 
  przy uwzględnieniu zasad upraszczania procedur postępowania
  przy załatwianiu spraw,
 13. dbałość o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów,
 14. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów  oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisów przeciwpożarowych,
 15. zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikom spraw otrzymywanych w formie uchwał, zarządzeń, komunikatów, dyrektyw, poleceń służbowych,
 16. składanie informacji dla kierownictwa Ośrodka o stanie realizacji zadań 
  przez podległe sekcje,
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora  lub Głównego Księgowego.

 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych upoważnieni są do zgłaszania wniosków 
w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, nagradzania 
oraz karania pracowników.

Rozdział VI

PRACOWNICY OŚRODKA

§ 19.

1. Do obowiązków wszystkich pracowników należy w szczególności:

 

 1. należyte i terminowe wykonywanie powierzonych im zadań 
  przy wykorzystaniu wymaganej wiedzy fachowej,
 2. znajomość aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowego załatwiania spraw,
 3. wnikliwe, terminowe i bezstronne załatwianie spraw klientów Ośrodka,
 4. referowanie przełożonym spraw w sposób obiektywny i zgodny z posiadaną wiedzą,
 5. terminowe i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
 6. dbałość o porządek w miejscu pracy oraz właściwe zabezpieczenie powierzonych dokumentów służbowych, innych materiałów oraz mienia Ośrodka,
 7. wykazywanie inicjatyw w podejmowaniu spraw i problemów wynikających 
  w toku pracy i występowanie z wnioskami do przełożonych,
 8. samokształcenie w celu pogłębienia wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków,
 9. przestrzeganie dyscypliny pracy,  ustalonego porządku, przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
 10. zachowanie tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych,  w tym ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych, wynikających z ustawy,
 11. zgłoszenie przełożonemu na piśmie wniosku o wyłączenie z prowadzenia spraw, które dotyczą bezpośrednio interesu prawnego pracownika 
  lub członków jego rodziny,
 12. udzielanie klientom Ośrodka  informacji o okolicznościach faktycznych 
  i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego,
 13. przestrzeganie zasad etycznych przy wykonywaniu zadań.

 

Rozdział  VII

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 20.

DZIAŁ ADMINISTRACJII

Dział administracji dzieli się na sekcje :

1.Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Sekcją kieruje kierownik sekcji. Kierownik sekcji sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami. 
Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  należy:

 - prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych  i wydawanie 
w tych sprawach decyzji administracyjnych,

 - prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” i wydawanie w tych sprawach decyzji,

 - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań, wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenie innych działań określonych przepisami prawa,

 - sporządzanie list wypłat, potwierdzanie i współpraca z Sekcją Finansowo – Księgową w zakresie  wypłacanych świadczeń oraz rozliczanie wpłat dotyczących dłużników alimentacyjnych,

 - zgłaszanie uprawnionych osób, korzystających z pomocy udzielanej przez sekcję do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, naliczanie składek, oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

 - wydawanie zaświadczeń z zakresu zadań realizowanych przez sekcję,

 - współpraca z Urzędem Skarbowym i komornikami w zakresie prowadzonych spraw,

- sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania sekcji.
 

 

  1. Sekcja świadczeń

Do zadań Sekcji należy:

  1. przyjmowanie, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie  dodatku mieszkaniowego, stypendium szkolnego, zasiłków szkolnych, dodatków energetycznych, ochrony zdrowia,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków     mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, dodatków energetycznych,
  3. terminowe przekazywanie kompletnych wniosków wraz z przygotowanymi decyzjami administracyjnymi do zatwierdzenia,
  4. sporządzanie bilansu niezbędnych środków finansowych z zakresu działania sekcji,
  5. sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania sekcji,
  6. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania    
   bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej,
  7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń,
  8. prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych,
  9. przygotowywanie  informacji dla innych komórek organizacyjnych w  zakresie wydawanych decyzji administracyjnych.

 

3. Sekcja organizacyjna

 

Do zadań sekcji należy:

 

 1. obsługa sekretariatu Ośrodka, przygotowywanie wyjazdów służbowych Dyrektora, prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora,
 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka,
 3. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. ewidencjonowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych oraz urlopów pracowników,
 5. prowadzenie rejestru, przechowywanie i opracowywanie  wewnętrznych aktów normatywnych,
 6. obsługa narad prowadzonych przez Dyrektora,
 7. prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem osób korzystających
  z pomocy społecznej,
 10. sporządzanie projektów planów remontów obiektu i otoczenia Ośrodka,
 11. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka,
 12.  wykonywanie bieżącej obsługi konserwatorskiej w budynku Ośrodka
  oraz utrzymanie czystości w budynku,
 13. obsługa i bieżąca eksploatacja samochodu służbowego Ośrodka,
 14. dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych do wysokości zaliczki 500 PLN miesięcznie rozliczanej na koniec miesiąca,
 15.  prowadzenie spraw dotyczących BHP i bezpieczeństwa ppoż. w Ośrodku,
 16.  planowanie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników,
 17.  przygotowywanie projektu rocznego planu zakupów i wydatków w oparciu  o zapotrzebowania składane przez komórki organizacyjne Ośrodka,     
 18.  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, kontrola terminowości ich załatwiania oraz przechowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 19.  prowadzenie rejestru wpływu i obiegu wewnętrznego pism wpływających
  do Ośrodka,
 20.  obsługa wysyłania lub doręczania pism wychodzących z Ośrodka.

 

 1. Stanowisko do spraw analizy i sprawozdawczości

 

Do zadań stanowiska należy:

 

  1. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej,
  2. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności  Ośrodka dla Rady Miejskiej w Gryfinie,
  3. gromadzenie i analiza danych dotyczących tworzących się zjawisk społecznych w środowisku lokalnym,
  4. gromadzenie danych statystycznych do przeprowadzenia analizy w zakresie planowanej i udzielanej pomocy społecznej,
  5. tworzenie i prowadzenie informacji o instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej w Gminie Gryfino,
  6.   gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania projektów strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów społecznych w Gminie Gryfino,
  7.    ocena stanu efektywności pomocy udzielanej prze Ośrodek,
  8. ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej,
  9. opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania   rodziny,
  10. tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem.


 

§ 21

STANOWISKO DO SPRAW INFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Do zadań Stanowiska Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy:

 

 1. nadzorowanie prawidłowości eksploatacji oraz administrowanie systemami informatycznymi Ośrodka,
 2. wnioskowanie w zakresie zakupów sprzętu komputerowego  
  i oprogramowania,
 3. archiwizowanie danych Ośrodka w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
 4. przetwarzanie zgromadzonych danych i opracowywanie informacji
  oraz zestawień w zleconym zakresie,
 5. szkolenie pracowników w podstawowym zakresie użytkowania sprzętu komputerowego oraz nowych programów do obsługi zadań Ośrodka,
 6. organizowanie i aktualizowanie baz danych,
 7. udostępnienie zarchiwizowanych danych upoważnionym komórkom organizacyjnym,
 8. zabezpieczenie systemu informatycznego Ośrodka przed dostępem osób niepowołanych,
 9. nadzorowanie prawidłowości eksploatacji oraz konserwacja sprzętu informatycznego,
 10. inwentaryzowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 11. obsługa oraz aktualizowanie strony internetowej Ośrodka,
 12. wdrażanie systemów informatycznych do realizacji zadań Ośrodka,
 13. bieżące aktualizowanie programów i nośników w zakresie niezbędnym 
  do wykonywania zadań przez Ośrodek,
 14. zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez
  ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją    lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 15. kontrolowanie dostępu do danych osobowych,
 16. nadzorowanie fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 17. nadzorowanie napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych

na których zapisane są dane osobowe,

 1. zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi 
  i ich procedurami,
 2. nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem  
  oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
 3. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
 4.  monitorowanie skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony

danych osobowych 

 1. szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych 
  oraz informacji niejawnych,

w) prowadzenie ewidencji osób świadczących pracę  w Ośrodku, z którą może

łączyć się dostęp do danych osobowych lub informacji niejawnych,

      x) administracja bezpieczeństwa informacji

 

§ 22

SEKCJA  FINANSOWO – KSIĘGOWA

 

Do zadań sekcji Finansowo - Księgowej należy:

 1. nadzór i kontrola nad gospodarką finansową Ośrodka,
 2. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 3. opracowywanie planów i sprawozdań finansowych Ośrodka,
 4. terminowe przekazywanie dokumentacji finansowej do zatwierdzenia,
 5. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i prawami majątkowymi,
 6. regulowanie zobowiązań i należności Ośrodka,
 7. współpraca z bankami w zakresie obsługi Ośrodka oraz sporządzanie dokumentacji bankowej,
 8. wykonywanie okresowych analiz realizacji planu finansowego,
 9. prowadzenie rachunkowości finansowej Ośrodka,
 10.  współpraca z urzędami i izbami skarbowymi,
 11.  właściwe amortyzowanie majątku Ośrodka,
 12.  Wystawianie faktur zgodnie z zawartymi umowami oraz prowadzenie  rejestru   faktur, wystawianie faktur  korygujących, 
 13.  prowadzenie ewidencji środków trwałych Ośrodka,
 14.  właściwe zarządzanie funduszem osobowym i bezosobowym  
  oraz  przeprowadzanie  okresowych analiz wykorzystania tych funduszy,
 15.  przetwarzanie zgromadzonych danych finansowych i opracowywanie informacji oraz zestawień finansowych,
 16. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  
  i na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej 
  oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
 17. sporządzanie bilansu  środków finansowych oraz bilansu pomocy w naturze,
 18.  sporządzanie sprawozdań i informacji finansowych,
 19.  nadzór nad realizacją i rozliczanie zadań zleconych podmiotom niepublicznym,
 20. prowadzenie bieżącej ewidencji wydawania środków budżetowych 
  na świadczenia pomocy społecznej z podziałem na zadania własne
  i zadania zlecone gminie,
 21. analizowanie wykorzystania planu finansowego oraz wnioskowanie 
  w sprawach uzasadnionych zmian w planie finansowym,
 22. współpraca z wydziałem finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
  w zakresie rozliczania środków finansowych wydatkowanych na powierzone zadania,
 23. przygotowywanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego  w sprawach zobowiązań pieniężnych,
 24. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Ośrodka,
 25. prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka.

§ 23

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dział pomocy społecznej dzieli się na sekcje:

 

1. Sekcja pracy socjalnej

Do zadań sekcji pracy socjalnej należy:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą/rodziną zgłaszającą się do Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności w oparciu o kontrakt socjalny, projekt socjalny,
 2. prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów pracy socjalnej, wywiadów o których mowa w art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (wejścia w środowisko po powzięciu informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej).
 4. podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach objętych pracą socjalną.
 5. rzetelne dokumentowanie pracy socjalnej.
 6. rzetelne wprowadzanie danych  do systemu Pomost.
 7. analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej – informowanie przełożonego o własnych spostrzeżeniach i wnioskach.
 8. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klientów z zakresu działalności Zespołu,
 9. przygotowanie projektów oraz wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych.

2. Sekcja usług społecznych

Sekcja dzieli się na:

2.1 Zespół do spraw organizacji usług społecznych

W strukturach zespołu ds. organizacji społeczności lokalnej i usług znajdują się:

- Centrum Aktywności Lokalnej,
- Klub Integracji Społecznej,
- Lokalne Centrum Wolontariatu,

Do zadań zespołu ds. organizacji społeczności lokalnej i usług należy:

 1. realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych oraz grup,
 2. budowanie sieci współpracy lokalnego partnerstwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć zapobiegających wykluczeniu społecznemu, mających na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup na terenie miasta i gminy,
 4. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad działalnością CAL i KIS
 5. tworzenie i realizacja programu wolontariatu,
 6. podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej o charakterze edukacyjnym, kulturowym i integracyjnym,
 7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznych u osób bezdomnych, osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej,
 8. współpraca z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 9. organizowanie , koordynowanie i nadzór nad realizacją usług społecznych zwłaszcza dla osób starszych, bezrobotnych i pozostających bez pracy, rodzin z dziećmi, osób bezdomnych ( w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zawieranie kontraktów socjalnych),
 10. organizowani, koordynowanie i nadzór usług opiekuńczych i pracy asystentów,
 11. prowadzenie pracy socjalnej metodą środowiskową.

 

 

2.2 Zespół profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

Do zadań zespołu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy należy:

 1. rozpoznawanie i analiza problemów związanych z uzależnieniami i przemocą     oraz sposobów ich rozwiązywania,
 2. realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 3. realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii  i przemocy,
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym :

- prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób uzależnionych i członków  ich rodzin,

 - prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z uzależnień,

 1. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 2. współpraca z pracownikami socjalnymi OPS oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,
 3. opracowywanie lokalnych programów przeciwdziałania uzależnieniom
  i przemocy,
 4. sporządzanie corocznego sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 3. Sekcja do spraw pierwszego kontaktu

Sekcja dzieli się na:

- Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu

- Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Do zadań Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu należy:

a) przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej i kierowanie ich do właściwej Sekcji,

 b) udzielanie informacji dotyczących pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka oraz prawach  i uprawnieniach, instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,

c)  przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych do celów dokonania diagnozy i przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Do zadań Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją należy:

a) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

b) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych do celów dokonania diagnozy i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,

c) prowadzenie pracy socjalnej oraz innych działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej,

d) podejmowanie działań interwencyjnych,

e) podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej,

f) rzetelne wprowadzanie danych do Systemu POMOST,

g) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klientów

z zakresu działalności Sekcji,

h) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie potwierdzenia sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,

i) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się/pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze,

j) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

k) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostki organizacyjnej z terenu innej gminy, do Sądu i innych organizacji i instytucji,

l) stała współpraca z Sekcją Świadczeń  w zakresie dotyczącym przygotowywania decyzji z pomocy społecznej.

 

Rozdział  VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

              Dyrektor                                                                       Zatwierdzam                               

Ośrodka Pomocy Społecznej                                    Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie i zakończeniem okresu przygotowawczego do wdrażanych usprawnień zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego. Z przyczyn praktycznych zasadnym jest wydanie ujednoliconego Regulaminu Organizacyjnego w brzmieniu uwzględniającym wszystkie zmiany.

 

Sporządziła:
Monika Wilczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 06-04-2018 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2018 11:16