Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo ? Księgowej.

                                                                                             

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
 na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wykształcenie wyższe ,
3. znajomość stosowania przepisów prawnych z zakresu realizowanych zadań,
4. pełna zdolność do czynności prawnych,
5. korzystanie z pełni praw publicznych,
6. nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. biegła znajomość pakietu oprogramowania Microsoft Office oraz programów finansowo – księgowych,
2. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. wykształcenie o profilu ekonomicznym,
5. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. sporządzanie list zasiłków przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
2. wprowadzanie danych do systemu POMOST,
3. ewidencja wypłacanych świadczeń,
4. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego nie ujętych w powyższym zakresie a wynikających ze specyfiki pracy w sekcji finansowo – księgowej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane. Istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach.
W miesiącu sierpniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (dyplom),
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub inne zgodne z punktem pierwszym wymagań niezbędnych,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zmianami),
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.                                                              

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie ul. Łużycka 12 z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w sekcji finansowo – księgowej w terminie do dnia 24 września 2018 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu naboru.

Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

        Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

                                                                                                                          Aleksandra Szymanowicz

Gryfino, dnia 11 września 2018 r.

Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko (rekrutacji)

 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz . U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

            ul. Łużycka 12

            74 -100 Gryfino

telefon: 91 416 25 27

            e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

2.         Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

            telefon: 91 416 25 27

            e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy
 z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) natomiast
            w zakresie nieprzewidzianym w niniejszym przepisie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

4.         W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

 

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6.         W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
    art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
    art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

7.         Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody   przed jej cofnięciem.

 

8.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

           

9.         Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,             miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

 

10.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                                ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 11-09-2018 21:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2018 21:58