Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

 1. Liczba miejsc: 1

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: kwiecień 2019 r. -  grudzień 2019 r.

 1. Wymagania:

 

 1. Kwalifikacje zawodowe.
 2. Certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Doświadczenie w pracy terapeutycznej.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 5. Mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy
  w rodzinie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Rekomendacje i referencje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena
 2. Kwalifikacje zawodowe
 3. Doświadczenie zawodowe

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Usługi terapeutyczne - DPS” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
  lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
  w terminie do dnia 12.04.2019 r.
 2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 4. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 5. Informacji dotyczących naboru udziela:

Podinspektor Agnieszka Kraśniak – tel. 91 416 25 27 (wew. 134).

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

       w Gryfinie

        Aleksandra Szymanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                           Załącznik nr 1

………………………………………………..

……………………………………………….

                  Dane oferenta

(pełna nazwa, adres, tel., PESEL lub NIP)

                                                                                                            

OFERTA

 

               Ośrodek Pomocy Społecznej
                               w Gryfinie

                                                                                                             ul. Łużycka 12

                                                                                                             74-100 Gryfino

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), dotyczące:

świadczenia usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

 1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę brutto: ………………… zł za jedną godzinę zegarową.

(słownie:…………………………………………………………………………………………………)

 1. Oświadczam/oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. Oświadczam/oświadczamy, że związani jesteśmy ofertą do dnia ……………………………………………………
 3. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:

a)………………………………………………..………….

b)………………………………………………..…………

c)……………………………………………………………

5. Oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Miejscowość: ………………………………, dnia ……………………………..

 

                                                                                                          ………………………………

                                                                                                                      Podpis oferenta

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 25 27  ,
jako pracodawca, za którego czynności z zakresu zawarcia umowy pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej .

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych
pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

- związanych z realizacją podpisanej umowy,

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

- udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,

- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit c RODO;

5Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy oraz przez okres, który określają odrębne przepisy prawa.

Przekazywanie danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie jednostki oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Cofnięcie zgody

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 04-04-2019 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 11:25