Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

 

 1. Zamawiający:

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Łużycka 12

     74-100 Gryfino

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ usługa
 2. Cel i zakres wykonywania zadań:
 1. Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie, w środowisku osób bezdomnych. Rozpoznawanie osób, które posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne. Celem wykonywanych zadań jest motywacja do zmiany stylu  życia i sytuacji życiowej.
 2. Bieżące współdziałanie i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Zdrowia i inne) w zakresie realizowanych zadań.
 3. Prowadzenie stosownej dokumentacji, a także opracowywanie informacji i sprawozdań.
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz z osobami agresywnymi.
 5. Współpraca z Sekcją Usług Społecznych tut. Ośrodka.
 6. Prowadzenie działań prowadzących do rozbudowania wśród podopiecznych zainteresowań i wskazywanie możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
 7. Organizowanie własnej pracy w samodzielny sposób za pomocą odpowiednich metod   i form realizacji zadania.
 8. Prowadzenie działań zmniejszających zagrożenia wykluczeniem społecznym                     i niedostosowaniem społecznym poprzez odpowiednie metody pracy.
 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2019 r. -  grudzień 2019 r.

 1. Wymagania:
 1. Wykształcenie minimum średnie. Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, praca socjalna, psychologia, prawo. Mogą być studenci ostatniego roku w/w kierunków studiów,
 2. min. 1 rok doświadczenia w pracy na rzecz ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności pracy polegającej na wspieraniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,

VI.   Dodatkowe cechy pożądane na w/w stanowisku:

 1. Umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów,
 2. umiejętność słuchania oraz podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji,
 3. umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie, postawa budząca zaufanie,
 5. empatia, życzliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres i pracę         z „trudnym” klientem itp.,
 6. umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
 7. dobra organizacja pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1.  życiorys zawodowy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 3. rekomendacje i referencje,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 1. Warunki podlegające ocenie:
 1. cena,
 2. kwalifikacje zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe,
 1. Informacje dodatkowe:
 1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem -      ,, Nabór – streetworker” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino         w terminie do dnia 13.05.2019r.,
 2. miejsce pracy: gmina Gryfino,
 3. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
 4. Realizacja usługi: w dniach pon. – pt., mogą odbywać się w godzinach 7:00-20:00.

3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. (Mogą zdarzyć się sytuacje pracy             w soboty i świętaw uzasadnionych przypadkach). Dni i godziny realizacji będą uzależnione od indywidualnych preferencji, będą też konsultowane z Sekcją Usług Społecznych, pomoc osobom bezdomnym.  Ilość godzin: średnio 15h w tygodniu (3hX5 dni=15h), łącznie w miesiącu: 60h.

 1. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
 2. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 1. Informacji dotyczących naboru udziela:

Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126).

 

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

                                                                                   Aleksandra Szymanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
 • przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

 

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z  Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
  przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

 

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
  są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 

 1.  Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
  oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1.  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 02-05-2019 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2019 13:17