Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym

 


1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

3. Zakres wykonywanych zadań:
1. świadczenie usług obejmujących w szczególności pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej,
c) ubierania się,
d) sprzątania,
e) zakupów i przygotowywania posiłków,
f) załatwiania spraw osobistych,

2. realizacji kontaktów społecznych w szczególności przez umożliwienie osobie:
a) utrzymywania więzi rodzinnych,
b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

3. bieżące monitorowanie sytuacji osób skierowanych do mieszkania chronionego,

4. współpraca z  pracownikiem socjalnym świadczącym pracę socjalną na rzecz mieszkańców mieszkania chronionego.

4.Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji umowy: sierpień 2021 r. – grudzień 2021 r.

5. Wymagania:
– posiadanie predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych takich jak: empatia, obowiązkowość,  cierpliwość, wrażliwość na potrzeby innych osób, kultura osobista, motywacja do pracy, komunikatywność
– umiejętność planowania pracy, umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),

6. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, w tym świadectwo ukończenia szkoły,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

7. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór - opiekun w mieszkaniu chronionym” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.  Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 16.08.2021r.
2. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin, maksymalna ilość godzin na wykonanie zlecenia wynosi 120h.,
3. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.

8. Informacji dotyczących naboru udziela:
Agata Czajka-Stankiewicz - tel. 91 416 25 27 (wew. 113)


Zastępca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Monika Wilczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryfino, dnia 03.08.2021 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych
dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                           ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                           (podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 03-08-2021 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 03-08-2021 13:42