Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zaproszenie do złożenia oferty - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych

Gryfino, 18 marca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

 

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

PRZEDMIOT  I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych, według poniższego zestawienia:

Grupa odbiorców

Temat zajęć

Czas trwania zajęć

Liczba obiorców

Uczniowie klas IV – VII
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Komunikacja, prawidłowe nawiązywanie relacji równieśniczych

60 minut

14

Uczniowie klas IV – VIII
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Przemoc rówieśnicza, zapobieganie pzemocy, reagowanie w przypadku doświadczenia przemocy, odpowiedzialność sprawcy przemocy

60 minut

14

Uczniowie klas IV – VIII
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Rodzaje uzależnień, cyberprzemoc, profilaktyka.

60 minut

14

Uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym
i znacznym

Zapobieganie konfliktom rówieśniczym, internet – źródło wiedzy
ale i niebezpieczeństw

30 – 40  minut

15

Rodzice uczniów uczęszczających
do Zespołu Szkół Specjalnych

Przemoc rówieśnicza, rodzinna, uzależnienia, profilaktyka, znamiona demoralizacji nieletnich, odpowiedzialność prawna sprawcy

60 minut

20

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych

Rozpoznawanie i reagowanie w przypadku przemocy rówieśniczej, domowej, uzależnienia, przemoc w sieci, protytucja nieletnich, odurzanie się dźwiękiem, demoralizacja nieletnich, odpowiedzialność prawna sprawcy

60 minut

28

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin realizacji zadania: kwiecień r.
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram zajęć uwzględniając dane zawarte w powyższym zestawieniu.
 3. Harmonogram realizacji zajęć zostanie uzgodniony z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych.
 4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały edukacyjne niezbędne przy realizacji szkoleń.
 5. Liczba uczestników oraz tematy wskazane w zestawieniu mogą ulec zmianie.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji. Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi raporty po przeprowadzeniu zajęć w placówce.
 7. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
  do dnia 31 marca 2022 r. z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe – zajęcia w ZSS”.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykonawca winien jest posiadać certyfikat specjality ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
 2. Przedmiot zamówienia może realizować osoba posiadająca doświadczenie i wiedzę na temat zjawiska przemocy, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych.
 3. Wykonawca winien jest złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia i wiedzy w powyższym zakresie.
 4. Wykonawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Wykonawca winien jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI

14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
     z uwzględnieniem wszystkich opłat za 1 osobę brutto.

2.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:

- cena - 50%,

- doświadczenie wykonawcy - 50%.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu,
  lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 3. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowo oraz do złożenia zamówienia uzupełniającego.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest Agnieszka Kraśniak, Klaudia Jajko - Zespół Profilaktyki Uzależnień
  i Przeciwdziałaniu Przemocy, tel. 91 416 25 27 w. 134, 132 lub 137.

 

 

 

   Dyrektor

                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                 Aleksandra Szymanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 22-03-2022 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2022 08:37