Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
 na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  lub obywatelstwo innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe,  
 3. staż pracy- minimum 4 lata,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 8. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. znajomość przepisów prawa m.in. z zakresu: ustawy o pomocy społecznej wraz
  z przepisami wykonawczymi, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy
  o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
  o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pożytku publicznym
  i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,
 2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 3. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie,
 4. doświadczenia zawodowe w instytucjach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
 5. doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem, 
 6. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
 7. predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • samodzielność, kreatywność,
 • rzetelność, staranność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,

8. znajomość obsługi pakietu Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. określanie celów, zadań i działań do realizacji dla poszczególnych sekcji,
 2. nadzór nad działalnością oraz funkcjonowaniem sekcji ds. pierwszego kontaktu, sekcji usług społecznych oraz sekcji pracy socjalnej,
 3. koordynacja działań podległych sekcji,
 4. obsługa oraz koordynacja działań w zakresie wdrażania, realizacji oraz rozliczania programów ministerialnych oraz projektów realizowanych przez Ośrodek,
 5. inicjowanie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej;
 6. planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy w poszczególnych sekcjach,
 7. zarządzanie podległymi pracownikami oraz zasobami finansowymi i rzeczowymi Ośrodka,
 8. ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego,
 9. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
 10. bieżące informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań Ośrodka,
 11. współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów klientów pomocy społecznej,
 12. nadzorowanie spraw kierowanych do instancji odwoławczych,
 13. przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności podległych sekcji,
 14. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka dla Rady Miejskiej
  w Gryfinie oraz innych informacji z zakresu działania Ośrodka,
 15. terminowe przygotowywanie dokumentów planowania i sprawozdawczości z zakresu działalności Ośrodka,
 16. wykonywanie innych zadań w zakresie zleconym przez Dyrektora.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w pięciodniowym tygodniu pracy. W miesiącu lutym 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.                                        

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w punkcie obsługi interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, wejście główne budynku z dopiskiem na kopercie:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Sekcji Działu Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryfino, 27 marca 2023 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

 

 …………………………………..dnia…………….                                    ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                           (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 27-03-2023 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 27-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2023 13:55