Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
 na wolne stanowisko asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 1426 z późn. zm.) tj. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
  lub wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny, lub wykształcenie średnie
  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. dobry stan zdrowia;
 5. posiadanie praw rodzicielskich;
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:      
1. wysoka kultura osobista,

2. nieposzlakowana opinia,

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

4. doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie,

5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

7. kreatywność, odporność na stres,

8. komunikatywność,

9. prawo jazdy kat. B,

10. znajomość obsługi komputera mile widziana.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikami socjalnymi,     
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,        
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,      
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,      
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,      
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,     
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,   
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,        
 14. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,     
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dzieckai rodziny,         
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,       
 17. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:     
Umowa o pracę, w systemie zadaniowego czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu. W miesiącu sierpniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:       

 1. list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych , staż pracy,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,  
 7. oświadczenie o tym, że kandydat nie jest zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego lub kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
  w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, 
 8. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

Klauzula do pobrania na stronie http://www.bip.ops.gryfino.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”  
Termin i miejsce składania dokumentów: 
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ”Nabór - Asystent rodziny” do dnia 25 września 2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).  
2. Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VII Postanowienia końcowe:

1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.         
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznejw Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.


 

 

 

 

 

 

 

Gryfino, dnia 08.09.2023 r.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1).

 

 

 

 …………………………………..dnia…………….                                 ……………………………………………………..

(miejscowość)                                                                                        (podpis wnioskodawcy)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 12-09-2023 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 12-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2023 10:38