Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 ul. Łużycka 12

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

1. Stanowisko pracy:   referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

2. Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe,

6) znajomość podstawowych wiadomości z zakresu przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,  standardów kontroli zarządczej (Dz.Urz.MF Nr 15, poz.85 z 2009r.),

7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer,  kserokopiarka, telefon, fax).

3.  Wymagania dodatkowe:

1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,

2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,

3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą oraz sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)   opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, monitorowanie ich aktualności i zgodności z przepisami prawa zewnętrznego, przygotowywanie projektów ich aktualizacji, ewidencjonowanie wydanych wewnętrznych aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,

2)   opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących  działalności  Ośrodka,

3)   przygotowywanie projektów upoważnień Dyrektora  Ośrodka  lub projektów upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących działalności Ośrodka, rejestracja upoważnień i monitorowanie ich ważności,

4)  opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej, rejestrowanie i zapoznawanie z nimi pracowników  Ośrodka,

5)   monitorowanie, aktualizacja i współudział w ocenie realizacji zadań wyznaczających cele i zadania Ośrodka,

6)   współudział w prowadzeniu samooceny systemu kontroli zarządczej,          

7)  współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka, ustalanie potencjalnych zagrożeń i współudział w zarządzaniu ryzykiem,

8)   opracowywanie opisów stanowisk pracy,

9)   przygotowywanie dokumentów dotyczących delegowania uprawnień i wyznaczenia dpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,

10)  prowadzenie centralnej ewidencji umów cywilno – prawnych zawieranych przez Ośrodek,

11) okresowe zastępstwa na stanowisku pracy ds. kadrowych w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej:                   

a) zatrudniania, zmian w zatrudnieniu, wynagradzania, zwalniania z pracy,

b) prowadzenia ewidencji czasu pracy,

c) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

 

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

 

  1. Praca umysłowa, przy komputerze, wymagająca przemieszczania się między budynkami i po schodach.

 

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys (CV)  z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej, 

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez właściciela dokumentu),

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie  dodatkowych kwalifikacji  lub umiejętności  (potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez właściciela dokumentu),

6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwa skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Informacje dodatkowe:

 

 

1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,

3) Z osobą podejmującą  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony  nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta  zobowiązana jest  do odbycia służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące  i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu

kończącego służbę przygotowawczą.

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej ” do dnia 16 września 2014r.  (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 04-09-2014 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 04-09-2014 09:56