Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

74 - 100 Gryfino  ul. Łużycka 12 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   

 

1. Stanowisko pracy:   Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

2. Wymagania niezbędne:

 

1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja, prawo, zarządzanie,

6)  co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej
     lub rządowej,   

7)  znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
     (która wejdzie w życie z dniem 01 kwietnia 2016r.), Kodeksu postępowania administracyjnego,   

     ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8)  umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax).

 

3.  Wymagania dodatkowe:

 

1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów,

2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole, odporność na stres,

3) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)  obsługa interesantów w sprawach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych
      oraz  świadczeń alimentacyjnych,
2)   prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych,
      świadczeń alimentacyjnych oraz wydawanie w tych  sprawach decyzji administracyjnych.

 

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

 

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca umysłowa, istnieje potrzeba przemieszczania się między budynkami i po schodach.

 

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) życiorys (CV)  z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,  

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

    oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy  

    (potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez właściciela dokumentu),

 

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających

    posiadanie  dodatkowych kwalifikacji  lub umiejętności  (potwierdzone za zgodność  z oryginałem 

     przez właściciela dokumentu),

6)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego

     lub umyślne  przestępstwa skarbowe,

7)  oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

     publicznych,

8)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu

     rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015r.
     poz. 2135 ze zm.),

 9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających

     znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,

10)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby 

     skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach  

     samorządowych.

 

8. Informacje dodatkowe:

 

1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii

    Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych       
    lub  przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium   

    Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem   

    określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
    do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
    do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów
    (do wglądu)  dokumentów mających związek z zatrudnieniem,

3) Z osobą podejmującą  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera

    się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia    

    służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego
    wyniku  egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” do dnia 07 marca 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu
do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

 

 

Gryfino, dnia  25 lutego 2016r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 25-02-2016 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2016 13:49